Czech Republic

Zákazům navzdory. Hospoda v Praze přivítala štamgasty, zasahovala policie

Kolem 19. hodiny k restauraci pøijeli policisté, kteøí v zaøízení nalezli asi 13 osob. „Policisté všechny osoby zkontrolovali, osm osob bylo obvinìno z porušení vládních naøízení,“ okomentoval situaci policejní mluvèí Jan Rybanskı.

„Policie zde zasahovala proto, že jsme porušili vládní naøízení,“ uvedl pro iDnes.tv majitel restaurace Jakub Olbert. Ten dnes svou restauraci otevøel i pøes vládní naøízení, které v tuto chvíli stravovacím zaøízením povoluje pouze vıdejní okénko. Policisté Olberta upozornili, že pokud se bude jeho jednání opakovat, budou postupovat stejnì jako ve ètvrtek. „Budeme mít otevøeno i v pátek. Policie mì pravdìpodobnì zavøe, ale chci mít otevøeno,“ odpovìdìl majitel.

Policejní hlídka na místì udìlila osm pokut v celkové vıši ètyøi tisíce korun. Zbylé „pøestupce“ pak oznámila pøíslušnému správnímu orgánu k doøešení.

„Omlouvám se všem, kteøí jsou pøesvìdèeni, že naše hostinské služby jsou také rizikové pro pøenos chøipky. Já už dále èekat nemohu. Doufal jsem, že pøedstavitelé vìdí, co èiní. Ale není tomu tak,“ uvedl na Facebooku Restaurace a sportovní areál Šeberák její majitel.

Podle nìj se podnikatel musí chovat zodpovìdnì a hlavnì úmyslnì neèinit škody na hospodaøení a majetku dané spoleènosti. „Tak praví zákon. A to jest, chovat se odpovìdnì k hospodaøení s firmou, která je daòovı poplatník a je vázána povinností odvádìt danì,“ uvádí majitel.

Pokud restauraci zavøou, je odhodlanı žalovat vládu, která svım vyjádøením všechny neustále uvádí v omyl a zpùsobuje škody. Fotograf redakce iDNES.cz se do otevøené hospody vydal a skuteènì v ní našel popíjející hosty. 

Zákazníky pozval majitel na pivo za symbolickou korunu. „Koruna je totiž symbolem naší státnosti,“ uvedl na konci svého facebookového pøíspìvku majitel.

Na zaèátku listopadu objevili strážníci otevøenou hospodu i v Pardubicích. Uvnitø sedìlo u piva nìkolik lidí s otevøenımi úèty, provozovatel tvrdil, že všichni v budovì, kde se hospoda nachází, bydlí. Ve chvíli, kdy policie zaklepala na dveøe, svìtla zhasla a pøestala hrát muzika, hosté se pokusili utéct druhım vıchodem pøes kuchyò. Celkem bylo zadrženo osm lidí. Provozovateli podniku nyní hrozí pokuta až tøi miliony korun.

Èesko v pondìlí pøešlo do ètvrtého stupnì protiepidemického systému PES. Zmìna pøinesla drobné rozvolnìní nìkterıch opatøení pro divadla, autoškoly, a stejnì tak i pro restaurace. Lidé pracující v tìchto odvìtvích se však shodují, že pro nì pøechod na nižší stupeò prakticky žádnou zmìnu nepøinesl.

Restaurace novì už nemusejí zavírat ve 20:00, provozovatelé si mohou otevírací dobu nastavit libovolnì, avšak mimo èas, kdy platí zákaz vycházení. Øada restauratérù však rozvolnìní nevyužila, kvùli chladnému poèasí lidé ve veèerních hodinách radìji jídlo objednávají pøes dovážkové služby.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years