Czech Republic

Zákazům navzdory. Hospoda v Praze přivítala štamgasty, pokut se nebojí

„Omlouvám se všem, kteøí jsou pøesvìdèeni, že naše hostinské služby jsou také rizikové pro pøenos chøipky. Já už dále èekat nemohu. Doufal jsem, že pøedstavitelé vìdí, co èiní. Ale není tomu tak,“ uvedl na Facebooku Restaurace a sportovní areál Šeberák její majitel.

Podle nìj se podnikatel musí chovat zodpovìdnì a hlavnì úmyslnì neèinit škody na hospodaøení a majetku dané spoleènosti. „Tak praví zákon. A to jest, chovat se odpovìdnì k hospodaøení s firmou, která je daòovı poplatník a je vázána povinností odvádìt danì,“ uvádí majitel.

Pokud restauraci zavøou, je odhodlanı žalovat vládu, která svım vyjádøením všechny neustále uvádí v omyl a zpùsobuje škody. Fotograf redakce iDNES.cz se do otevøené hospody vydal a skuteènì v ní našel popíjející hosty. 

Zákazníky pozval majitel na pivo za symbolickou korunu. „Koruna je totiž symbolem naší státnosti,“ uvedl na konci svého facebookového pøíspìvku majitel.

Na zaèátku listopadu objevili strážníci otevøenou hospodu i v Pardubicích. Uvnitø sedìlo u piva nìkolik lidí s otevøenımi úèty, provozovatel tvrdil, že všichni v budovì, kde se hospoda nachází, bydlí. Ve chvíli, kdy policie zaklepala na dveøe, svìtla zhasla a pøestala hrát muzika, hosté se pokusili utéct druhım vıchodem pøes kuchyò. Celkem bylo zadrženo osm lidí. Provozovateli podniku nyní hrozí pokuta až tøi miliony korun.

Èesko v pondìlí pøešlo do ètvrtého stupnì protiepidemického systému PES. Zmìna pøinesla drobné rozvolnìní nìkterıch opatøení pro divadla, autoškoly, a stejnì tak i pro restaurace. Lidé pracující v tìchto odvìtvích se však shodují, že pro nì pøechod na nižší stupeò prakticky žádnou zmìnu nepøinesl.

Restaurace novì už nemusejí zavírat ve 20:00, provozovatelé si mohou otevírací dobu nastavit libovolnì, avšak mimo èas, kdy platí zákaz vycházení. Øada restauratérù však rozvolnìní nevyužila, kvùli chladnému poèasí lidé ve veèerních hodinách radìji jídlo objednávají pøes dovážkové služby.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league