Czech Republic

Zakázat demonstraci je těžké, základní práva mohou být za nouzového stavu omezena, nikoliv potlačena, říká právník

Pøesto si na nedìli 18. øíjna Hnutí za obèanskou nespokojenost zamluvilo Staromìstské námìstí v Praze pro uspoøádání demonstrace proti vládním protiepidemickım opatøením, jíž se mìla zúèastnit až pìtistovka lidí, tehdy povolené maximum.

Protest odpùrcù covidovıch restrikcí se nakonec zvrhl. Do okolí pomníku Jana Husa se sjely i davy fotbalovıch a hokejovıch fanouškù a demonstrace vyústila v drsnou bitku s policisty, pražská záchranná služba dokonce musela aktivovat traumaplán.

Nabízí se otázka: mìlo se v dobì, kdy jsou zpøísòována opatøení ve snaze zabránit pøeteèení systému zdravotnické péèe a k odvrácení kolapsu v nemocnicích, nìco takového povolit? Je víc snaha potøít šíøení epidemie a z ní plynoucí rizika, nebo právo na svobodu shromažïování?

„Dle znìní krizového zákona mùže vláda v pøípadì nouzového stavu omezit shromažïovací právo a to vláda tìmi krizovımi opatøeními dìlá. Neznamená to, že pøestává platit zákon o právu shromažïovacím, vstupuje však do nìj tento zvláštní titul omezování shromažïovacího práva,“ vysvìtlil pro Lidovky.cz ústavní právník Jan Kysela.

Nic na tom nemìní fakt, že pøed konáním protestu se na sociálních sítích svolávali fotbaloví a hokejoví rowdies, a muselo tak bıt jasné, že danı strop pro poèet úèastníkù bude pøekroèen. „Nepovolit shromáždìní je pomìrnì tìžké. Svolavatel uvedl, že se chce sejít iks lidí, kteøí hodlají protestovat proti vládní politice, zejména pokud jde o omezování práv a svobod. To není apriori dùvod k tomu, aby to nìkdo zakázal. Existuje nìkolik pøípadù, kdy posléze soud konstatoval, že nìkterá nepovolení pro shromáždìní byla nezákonná, tudíž si pøíslušnı magistrát mohl myslet cokoli, ale vypadalo to jako pokojná demonstrace,“ uvedl advokát a nìkdejší ministr vnitra Tomáš Sokol. 

Dle nìj je to podobné, jako kdyby nìkdo protestoval proti daním – nedá se prı pøedpokládat, že se na demonstraci sejdou lidé, kteøí schválnì neplatí danì. „Nebo tøeba v pøípadì, když nìkdo protestuje proti požárním pøedpisùm, že zaène nìco zapalovat,“ dodal.

Zmìnit to nemohla ani zkušenost z pøedešlıch protestù proti vládním opatøením, kdy se potvrdilo, že ne vždy se na takovıch akcích striktnì dbá na dodržování vládních opatøení, tedy že se na demonstraci proti rouškám dá pøedpokládat absence nasazené ochrany úst a nosu. Ostatnì už teï je ohlášen další protest – o státním svátku 28. øíjna se na námìstí Republiky v Praze mají sejít lidé, jimž se nelíbí vládní politika. Pozvánku pod peticí podepsalo zatím 1088 lidí, samotné demonstrace by se mìlo zúèastnit pìt set lidí, což by splnilo døíve platnı limit. Po novıch vládních omezeních je však strop stanoven na sto lidí ve skupinkách maximálnì po dvaceti.

„Je to vlastnì taková pikantnost, protože na demonstracích nemají mít lidé zahalené oblièeje. Jsme trochu jako Alenka za zrcadlem, protože nikdo nepoèítal se situací, že proti pokynu zahalovat si oblièeje budou lidé protestovat se zahalenımi oblièeji, když jim zákon ukládá, aby protestovali s nezahalenımi oblièeji, a oni se tìmi nezahalenımi oblièeji najednou dopouštìjí pøestupku,“ popsal Sokol.

Vláda nevysvìtluje

Debata má ale i další aspekt a paradoxnì jej pojmenovali už samotní chuligáni ještì pøedtím, než se v onu nedìli 18. øíjna zaèali rvát v centru Prahy a po èemž policie stíhá dvì osoby za vıtržnictví a násilí proti úøední osobì. V prohlášení uvedli, že „vládní protikoronavirová opatøení jsou oznamována jak na bìžícím páse, avšak bez jakıchkoli podkladù a vìtšina lidí nemá možnost se jim pøizpùsobit“.

„Øekne-li vláda, že sejít se mùžete, ale musíte mít roušky a dodržet rozestupy, pak nemá-li to omezení pùsobit zcela svévolnì, má bıt zøejmé, proè to tak musí bıt. Od jara se pøitom toèíme v témže kruhu, protože vláda nepøíliš peèlivì zdùvodòuje, proè zakazuje tu èi onu vìc,“ uvedl Kysela. Dle nìj tím pøitom není mínìno, aby kabinet øekl, že kvùli tomu èi onomu se podaøí vymıtit koronavir.

Opomenout nelze ani to, že za nouzového stavu se zásadnì mìní trestní odpovìdnost – za spáchání trestnıch èinù hrozí pachatelùm pøísnìjší tresty. Nìkolik lidí to okusilo na vlastní kùži už „za nouze“ na jaøe, pøièemž viditelné byly zejména dva pøípady. Dva roky nepodmínìnì znìl verdikt pro muže, kterı ukradl vibrátor, a tentıž trest dostal i muž, jenž bìhem nouzového stavu ukradl v obchodì pìt housek, nakonec si však odsedí „jen“ rok a pùl; obìma pøitom hrozil trest až osm let odnìtí svobody.

„S pøitìžujícími okolnostmi je potøeba zacházet trochu rozumnìji a hledìt na to, co to bylo a kdy to bylo. Oproti pachateli krádeže vibrátoru vycházejí hùø vıtržníci ze Staromìstského námìstí, protože tam to jakısi problém v rámci stavu, jakı v tu chvíli byl, pøedstavovalo. Zatímco ‚pøípad vibrátor‘ nijak neztížil koronavirovou situaci v Èesku, demonstrace na sebe vázala bezpeènostní složky, zvıšila riziko šíøení infekce, což už se ve vıši pøípadnıch trestù mùže projevit a bude to obhajitelné. Na rozdíl od pøípadu èlovìka, jenž ukradl pìt housek. Ostatnì nìjakı soud se už nechal slyšet, že nejsme ve válce. A mìl pravdu,“ konstatoval Sokol, jenž se specializuje na trestní právo. Zdùraznil také, že by nemìlo platit, aby pøi nìjakém ohrožení automaticky vstupovala do hry pøísnìjší sazba. Ta by dle nìj mìla pøijít až tehdy, platí-li nìjaká souvztažnost mezi trestnım èinem a typem ohrožení.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona