Czech Republic

Zákaz vycestování nemá oporu v zákoně, shodují se čeští právníci. U Čechů žijících v cizině je omezení nesmyslné

Zákaz souvisí s novımi mutacemi koronaviru a od pátku zapovídá cesty napøíklad na Zanzibar, do Jihoafrické republiky nebo do Brazílie.

Ministerstvo ve ètvrtek ve zveøejnìném ochranném opatøení zakazuje všem obèanùm a cizincùm s bydlištìm na území ÈR vstup do zemí, ve kterıch panuje extrémní riziko nákazy novımi mutacemi covidu-19. Zákaz neplatí pro obèany dotèenıch zemí a pro cesty, které nesnesou odkladu. V asi ètyøstránkovém odùvodnìní úøad uvádí dùvody, které ho k rozhodnutí vedly. Cílem podle nìj je vıraznì omezit cesty do zemí s vysokım rizikem nákazy, které zároveò nemají dostateènì nastavená protiepidemická opatøení. Dokument uvádí, že nikomu nebude cesta odepøena, musí ale poèítat se sankcemi podle zákona o ochranì veøejného zdraví.

„Rozumím tomu, že si ministerstvo myslí, že v danıch zemích je zvláštní mutace a že se snaží zabránit jejímu vstupu do Èeské republiky. I kdyby ale tyto zemì byly nebezpeèné, stát nemá právo bránit lidem vycestovat,“ øekl expert na zdravotnické právo Ondøej Dostál. Opatøení je podle nìj nicotné a lze se proti nìmu úèinnì bránit u soudu s odkazem na Listinu základních práv a svobod.

Cestující, na které zákaz dopadá, mohou podle právníka navrhnout soudu vydání pøedbìžného opatøení. Zpìtnì pak pøípadnì mohou žádat také náhradu škody.

„Èeské republice není nic po tom, co dìlají obèané, kteøí využili právo vycestovat mimo tuto zemi. Stejnì tak nemùže obèanùm zabránit vstoupit do ÈR, a to ani netestovanım,“ dodal Dostál. Stát podle nìj mùže nìco naøizovat až tìm lidem, kteøí se ze zahranièí vrátí - napøíklad karanténu nebo testy hned na letišti.

Opatøení zkritizoval také Ladislav Vyhnánek z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Ze zákona o ochranì veøejného zdraví podle nìj jasnì plyne, že ochranná opatøení se mají provádìt na èeském území, napøíklad formou karantény pro osoby pøijíždìjící do zemì.

Vyhnánek poukázal i na problematickou formulaci, podle níž zákaz dopadá na „všechny obèany Èeské republiky a cizince s bydlištìm na území Èeské republiky“. „Opatøení se explicitnì snaží regulovat i chování obèana ÈR, kterı delší dobu žije napøíklad v Etiopii, chce cestovat do Keni, pøièemž do ÈR v dohledné dobì ani jet nehodlá. To je již z hlediska teritoriální pùsobnosti v tomto pøípadì zcela absurdní,“ sdìlil.

Rovnìž politolog a dìkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brnì Stanislav Balík míní, že zákaz vycestovat do konkrétních zemí je za hranou a napadnutelnı u soudu. „Byl jsem tím hodnì pøekvapenı. Pochopil bych, kdyby se zakázal pøíjezd z urèitıch zemí, ale kdyby se teï èlovìk rozhodl pøestìhovat do Brazílie, tak proè by nemohl,“ øekl.

Pokud by byl zakázanı pøíjezd z rizikovıch zemí, bylo by podle Balíka na každém, jestli se rozhodne vycestovat. „Takhle mi to ale pøijde jako bránìní volného opuštìní republiky. Navíc je to nevymahatelné. Když by èlovìk odjel tøeba do Nìmecka a z Nìmecka do Jihoafrické republiky, tak kdo to zakáže,“ podotkl.

Z Èeska se podle opatøení nesmí od pátku až do 11. dubna vycestovat do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe. Vıjimku mají obèané tìchto zemí a dále „cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly pøedem oznámeny ministerstvu zahranièních vìcí“.

V textu opatøení chybí podrobnìjší odùvodnìní, na což poukázal i Dostál. Také profesor ústavního práva Jan Kysela míní, že odùvodnìní je nutné. „Pokud chybí odùvodnìní, je to x-tá variace téhož nedostatku, kvùli kterému jsou opatøení soudy rušena, respektive zpochybòována,“ napsal Kysela.

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside