Czech Republic

Zájem učitelů o testování je zatím malý. Registrovala se jich asi třetina

V Èesku zaèalo dlouho plánované dobrovolné celonárodní testování na covid-19. Pedagogové se mohou nechat zdarma otestovat na covid-19 od pátku 4. do 18. prosince. Poté dostane stejnou šanci i zbytek obèanù. 

Vıkon odbìru je hrazen zdravotními pojišovnami. Podmínkou je podle ministerstva objednání se pøedem skrze rezervaèní systém. Uèitelé by se mìli prokázat potvrzením od zamìstnavatele.

Pokud by se testovali všichni uèitelé v Èesku, šlo by podle ministerstva školství asi o 170 tisíc lidí. Testování pøijde podle ministra zdravotnictví Blatného asi na sedmdesát milionù korun. Hradit se bude ze zdravotního pojištìní.

Netestují se pedagogové, kteøí prodìlali covid-19 v posledních 90 dnech nebo absolvovali antigenní test v pøedchozích pìti dnech s negativním vısledkem. 

Napøíè kraji je zájem spíše malı

Zájem o testování mezi uèiteli, kterı hlásí kraje, nepøevyšuje tøetinu. V nìkterıch regionech je ještì nižší. „Tøeba ve støedních Èechách se podle odhadù kraje zapojí jen deset až dvaceti procent z celkového poètu šestadvaceti tisíc uèitelù,“ øekl v pátek novináøùm radní Støedoèeského kraje pro vzdìlávání a sport Milan Vácha.

„Na dnešní startovací den máme zatím devìt registrovanıch, na nadcházející víkend 26 a celkem do 18. prosince kolem 70 registrací,“ uvedla mluvèí pražské Nemocnice Na Bulovce Mirka Kátriková. Kapacita je tam až sto odbìrù dennì.

V Královéhradeckém a Plzeòském kraji zatím projevila zájem asi ètvrtina z dvanácti a šestnácti tisíc pedagogickıch pracovníkù, uvedli zástupci krajù.

Èást odbìrové kapacity vyèlenìné pro úèely testování pedagogù poskytne nemocnice v Pardubicích kvùli nedostateènì vytížené kapacitì pro testování veøejnosti, samoplátcùm.

Ve Vsetínské nemocnici ve Zlínském kraji se v pátek dopoledne nechala na covid-19 testovat desítka pedagogù. Další pedagogové pøišli odpoledne na testy do Kromìøížské nemocnice, bylo jich 11, dalších pìt uèitelù se nechalo otestovat ve zlínské nemocnici. Všechny dnešní vısledky byly podle vyjádøení nemocnic negativní.

V Libereckém kraji zatím projevila zájem zhruba tøetina z bezmála devíti tisíc pedagogickıch pracovníkù z daného kraje, k jejich otestování bude potøeba zhruba dvou tıdnù. 

Pozitivní test, ale žádné pøíznaky?

Pokud je antigenní test pozitivní a testovanı má pøíznaky onemocnìní, není tøeba kontrolní PCR test, stejnì tak jestliže má èlovìk pøíznaky, ale antigenní test byl u nìj negativní.

Pokud však vyšel antigenní test pozitivní a testovanı pøesto nemá žádné pøíznaky onemocnìní, je tøeba absolvovat ještì kontrolní PCR test.

V každém okrese má bıt nejménì jedno odbìrové místo. „V celém Èesku je více než tisíc odbìrovıch míst,“ øekl v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatnı. 

Football news:

Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is