Czech Republic

Zájem o cestování roste. Leo Express navyšuje počet vlakových spojů

Leo Express zaèal navyšovat poèet komerèních spojù mezi Prahou a Ostravskem a Starım Mìstem u Uherského Hradištì. Vzhledem k pozvolnému návratu cestujících po konci lockdownu jich v tomto tıdnu vyjede 75 procent oproti plnému provozu. V dalších tıdnech je dopravce pøipraven v pøípadì pokraèujícího rùstu zájmu spoje dále posilovat.

V posledních tıdnech dopravce zaèal zaznamenávat mírnı rùst poètu cestujících v øádech desítek procent. „Pokraèování tohoto trendu naznaèují i prodeje jízdenek na další tıdny. Aby dopravce vyšel vstøíc zvìtšující se poptávce, vypraví bìhem tohoto tıdne 80 spojù, tedy 75 procent obvyklého provozu,“ doplòuje tiskovı mluvèí Emil Sedlaøík ze spoleènosti Leo Express.

Leo Express bude i nadále pøizpùsobovat vypravování spojù jejich obsazenosti, aby zmíròoval ztráty z tìch neobsazenıch. Aby toto opatøení dopadalo na cestující co nejménì, dopravce již pøed nìkolika mìsíci zavedl 14denní garanci toho, že spoj pojede. Pokud je danı spoj pøesto zrušenı, cestující dostane kromì vrácení plné ceny jízdenky také kompenzaci 50 procent ceny jízdenky v leo kreditech navíc.

Dopravci už dlouho žádají o pomoc ze strany státu, kterı se dosud zabıval pouze státem nebo kraji objednávanımi spoji a pro komerèní spoje zatím podporu neschválil. Ani po roce vyjednávání se tak komerèní spoje podpory nedoèkaly.

Úroèení nabitıch kreditù

Leo Express nyní spustil nìkolikadenní vıprodeje svıch leo kreditù, bìhem kterıch mohou zákazníci registrovaní v jeho vìrnostním programu Smile Club získat o nìkolik desítek procent více leo kreditù, než kolik za nì utratí. V rámci akce mohou cestující dostat bonus až 30 procent leo kreditù navíc. 

Dopravce navíc zákazníky, kteøí nakoupí minimálnì 2 500 leo kreditù, odmìní úroèením. Po dobu šesti mìsícù jim na konci každého mìsíce pøipíše navíc 5 procent z aktuálního zùstatku.

Pøes leo kredity lze u Leo Express nakupovat jízdenky na všechny jeho spoje (komerèní i regionální) a navíc s nimi mohou platit za obèerstvení na palubì. Zákazníci tak mohou na svıch cestách vıraznì ušetøit.

Dopravce ve svıch vıprodejích tradiènì odmìòuje i zákazníky, kteøí si nakoupí urèité minimální množství leo kreditù. V minulosti tak mohli napøíklad získat jízdu v kabinì strojvedoucího nebo si adoptovat sedaèku ve vlaku. Nyní Leo Express zákazníkùm dává možnost spoøit si na letní vılety.

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia