Czech Republic

Zahraniční posila. Basketbalisté Olomoucka získali pivota ze Slovinska

„Jde o univerzálního basketbalistu. Mùžeme jej využít na pozici ètyøi i pìt. Je dostateèné tvrdı, umí ale také uvolnit spoluhráèe pøi nájezdu pod koš a má slušnou støelbu z trojkové vzdálenosti,“ pøiblížil 205 centimetrù vysokou posilu sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Hledání posil tím ale nekonèí. Zvl᚝ když kvùli zranìní vypadl z pøípravy další podkošovı hráè Viktor Vašát. Jeho problémy s kolenem se musí øešit chirurgickım zákrokem a nelze odhadnout, jak dlouho bude chybìt.

„Má mladé tìlo, tøeba léèení nebude pøíliš dlouhé,“ vìøí Pekárek, poèítá ale s tím, že mezeru potøebuje zacelit. „V nejbližší dobì pøijde jeden pivot na ètrnáctidenní zkoušku. Pod košem potøebujeme doplnit.“

V obmìnìné podobì vstoupí do nového roèníku Kooperativa NBL také realizaèní tım. Po tøech sezonách skonèil asistent trenéra Predraga Benáèka Michal Krèmáø. „Dal pøednost zamìstnání v rodinné firmì. Post asistenta vyøešíme rychle, máme nìkolik variant,“ poznamenal Pekárek.

Football news:

Juventus loaned Luca Pellegrini to Genoa
Palace, Brighton and Sheffield want to buy Brewster. Liverpool ask for 25 million pounds
Milan have offered 4 million euros for the striker Bodo-Glimt Gauge. He scored them in the Europa League
Atletico showed a photo of Suarez in three sets of uniforms
Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)