Czech Republic

Zahrádky otevřely téměř dvě třetiny restaurací, jejich tržby jsou poloviční

Možnost pøivítat hosty na zahrádkách využilo podle spoleènosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy, 60 procent podnikù. Jejich tržby se pohybují na úrovni okolo 50 procent ve srovnání s obdobím pøed koronavirovou krizí.

Provozovatelé stravovacích provozù se díky souèasné situaci zaènou více zajímat o ekonomické fungování svıch podnikù. ÈTK to øekl øeditel spoleènosti Storyous Igor Tøeslín.

„Pro èeskou gastroscénu je to skvìlá zpráva. Lidé se do hospod vracejí. Celá krize ale bude zøejmì i pouèením pro majitele restaurací, kteøí si uvìdomují, že už nemùžou dál vést své podniky s tak nízkımi maržemi jako doposud. Také se zaènou více zajímat o skladové hospodáøství a víc kontrolovat, jak podnik funguje ekonomicky,“ uvedl Tøeslín.

Veøejnost mìla kvùli zamezení šíøení koronaviru zakázán vstup do stravovacích zaøízení od 14. bøezna. Restaurace, kavárny a hospody mohly obèerstvení vydávat jen pøes okénko nebo rozvozovou službu.

Zahrádky s obsluhou se mohly otevøít 11. kvìtna, od pondìlí vláda umožní obnovení provozu i ve vnitøních prostorech. Bude nutné dodržovat pøísná bezpeènostní a hygienická pravidla. Roušku si lidé budou moci sundat jen pøi konzumaci.

Personál musí dezinfikovat stùl i židle pøed usazením nové skupiny zákazníkù. Omezen by mìl bıt také dotyk hostù s jídelními lístky a dalšími pøedmìty, pøípadnì je nutné, aby byly po použití vyèištìny. 

Storyous vyvinul projekt OneMenu.cz, díky kterému si lidé mohou jídlo objednat pøes své mobilní telefony a unikátní QR kódy. Systém zkouší pražská restaurace Èervenı Jelen, která oèekává zrychlení objednávek a úsporu èasu pro personál.

„Doufáme, že se tím sníží i chybovost. Host bude mít daleko vìtší svobodu, více èasu na objednávku a pøi placení naopak nemusí èekat až k nìmu pøijde obsluha,“ uvedl provozní øeditel sítì Hospodska, která provozuje restaurace v Praze a Plzni, mimo jiné i Èerveného Jelena, Luboš Kastner.

Football news:

Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years
Klopp wants to work for the German national team. The DFB is also Interested in it
Cadiz, who retired, will sign Negredo