Czech Republic

Záhada Lafreniére, proč to není ono? Sice pomaleji, ale už se rozjíždí

Jen si to srovnejte. Prvních patnáct zápasù v NHL a jedinı gól. 19letı Lafreniére se stal v úvodních tıdnech prazvláštní sezony ovlivnìné covidem nejpropíranìjší záhadou.

Proè to zázraènému dítìti ve službách slavnıch New York Rangers nejde? „Musíte mít na pamìti, že nováèci zažívají první sezonu obrovské zmìny a kulturní šok,“ øíká jeho kolega útoèník Ryan Strome. A dosud platilo, že draftované nadìje mìly dost èasu si zvyknout. 

Libor Hájek (25) v dresu New York Rangers v zápase s Washingtonem

Letos ale nebyly žádné nováèkovské kempy, pøíprava tìsnì pøed sezonou se zkrátila na nutné minimum, naèež Lafreniére naskoèil do zbìsilého tempa zápasù. Po deseti mìsících od jeho posledního utkání v kanadské juniorce!

Je pravdou, že už v šestnácti letech (ne-li døív) ho skauti opìvovali s neochvìjnou jistotou. Jestli nìkdo, on má bıt slavnou kanadskou znaèkou podobnì jako Crosby a McDavid. Jenže start kariéry v NHL váznul, postupoval ztuha. Lafreniére na ledì leckdy nestíhal, prohrával osobní souboje o puk, nepromìòoval dobré pøíležitosti...

„Není to zrovna nejlepší vstup,“ uznává. Chce to trpìlivost, tušilo však vedení Rangers.

Stejnì smıšlel i jeho spoluhráè a èeskı bek Libor Hájek. „Mnì se líbí, jak hraje, je hroznì šikovnı, rychlı a chytrı. Je jen otázka èasu, než Alex zaène dávat góly,“ hádal v rozhovoru pøed dvìma tıdny.

Skuteènì se tak stalo. Možná pomohla náhoda, když od tımu kvùli podivnému obvinìní doèasnì odešel jeho nejlepší hráè Artìmij Panarin... Jen co se kanadskı mladík místo nìho usadil v první útoèné formaci s Mikou Zibanejadem a Pavlem Buènìvièem, zaèal sbírat body.

Tøi poslední zápasy, tøi body (1+2). Naposledy vstøelil gól v noci na støedu šastnım gólem holení a (dohromady má za dvacet zápasù pìt bodù).

„Mám z vlastní hry v poslední dobì radost. Nehrál jsem deset mìsícù, potøeboval jsem se do toho znovu dostat, chytit rytmus. Zaèal jsem víc bruslit s pukem, zapojovat se do akcí. Jsem si èím dál jistìjší!“ tìší Lafreniéra.

Nelze pøehlížet ani faktor rodiny, s níž se vidìl naposledy pøed ètyømi mìsíci. A vydržet to musí zjevnì až do konce sezony, by se mu agentka Emilie Castonguayová snažila zpøíjemnit život tím, že mu pravidelnì z Kanady dováží oblíbené cereálie Kellogg’s Vector, balíèek od rodièù a sestøiny domácí sušenky.

„Mluvím s rodinou každı den,“ netají Lafreniére.

„Taky to nemá lehkı, protože po nìm v devatenácti letech chceme, aby zastoupil roli ètyøiadvacetiletého. Dostává velkı prostor i v dùležitıch situacích, oèekává se od nìj hodnì, a to mùže nìkdy bıt trochu mimo. Dùležité je, že se chce uèit a zlepšovat. Uvìdomuje si, jak klíèovım hráèem pro nás je,“ øíká na rovinu trenér New York Rangers David Quinn.

Lafreniére se opravdu zaèal „zabydlovat“. Kdo sleduje zápasy, vypozoruje z nìj vìtší pohodu, odhodlání zkusit s pukem odvážnìjší vìci, sebevìdomí zamíchat s ním v plné rychlosti pøed obráncem.

A dá se oèekávat, že své akce èím dál èastìji promìní v góly.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup