Czech Republic

Začíná platit zákaz nočního vycházení, po deváté večerní jen do práce anebo vyvenčit psa

Vıjimka se vztahuje i na neodkladné cesty kvùli ochranì života, zdraví a majetku. I dosud otevøené obchody musí zùstat od 20:00 do 05:00 zavøené, v nedìli nebudou fungovat až na vıjimky vùbec. Omezují se farmáøské trhy. Úøady i firmy mají naøídit práci z domova, pokud je to možné.

Omezí se také péèe v nemocnicích i lázních, poèítá se s plošnım testováním obyvatel domovù seniorù. Omezení budou platit minimálnì do 3. listopadu, kdy konèí nouzovı stav. Vláda ale požádá Snìmovnu, aby ho prodloužila o další mìsíc.

Vláda se rozhodla naøídit další restrikce, protože dosavadní omezení zatím podle ní k oèekávanému vısledku nevedly. Cílem je, aby lidé ještì více utlumili své aktivity a kontakty s ostatními. Panují obavy, že pokud se nárùst epidemie nepodaøí zbrzdit, zanedlouho se vyèerpají kapacity zdravotního systému, a už jde o lùžka pro vážné pøípady, nebo personál.

Vıjimky z noèního zákazu vycházení se tıkají jen cesty do práce èi k lékaøi, ochrany zdraví èi majetku nebo vıkonu povolání. Venèit psy lze jen do pùl kilometru od domu. Lidé budou muset pøípadnì prokázat, proè z domova vyrazili. Doklad bude možné pøedložit i zpìtnì.

Obchody, které i pøes souèasné zákazy mohou fungovat, mohou otevøít v 05:00 a zavøít musí ve 20:00. V nedìli si lidé nenakoupí, ale dál mohou využívat nákup jídla z okének restaurací. Zákaz prodeje se netıká lékáren èi èerpacích stanic, obchodù na nádražích èi letištích èi prodejen ve zdravotnickıch zaøízeních. Nová opatøení se dotkla i kvìtináøství, ve kterıch budou moci v jeden èas nakupovat maximálnì dva zákazníci. Na farmáøskıch trzích bude možné prodávat jen potraviny, a to vıhradnì tuzemského pùvodu, ale ne obèerstvení. Nutné bude dodržet vzdálenosti mezi stánky, na 400 metrech ètvereèních nesmí bıt víc než 20 lidí.

Úøady, instituce i soukromé podniky by mìly poslat své pracovníky na takzvanı home office, pokud je to možné. Lidé by tak mìli víc pracovat z domova.

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two