Czech Republic

Záchranky zbytečně vyjíždí kvůli covidu, lidé se bojí o místa v nemocnicích

„Takhle teï vypadá bìžnı vıjezd záchranné služby. Vızva, fofrem k autu, návlek do ochrannıch prostøedkù, vıjezd, ošetøení a transport pacienta, návrat na základnu, likvidace potenciálnì kontaminovaného materiálu, dezinfekce sebe i celé sanitky. Po takovém vıjezdu je auto hodinu nepojízdné,“ popsal v úterı na Facebooku záchranáø z Pardubického kraje.

Dodal pøitom, že velká èást volajících pozitivních na koronavirus je bez pøíznakù èi má jen lehkı prùbìh, a do nemocnice tak nepotøebuje. Mají však strach z nemoci èi z faktu, že by pro nì nemuselo v pøeplnìnıch nemocnicích zbıt lùžko.

„V tìchto pøípadech je nejvìtším problémem strach. Ti lidé jsou opravdu na první pohled vystrašení. Tak si zavolají o pomoc,“ píše záchranáø.

„Mùže chybìt u dopravní nehody“

A jeho slova potvrzuje tøeba i mluvèí støedoèeskıch záchranáøù Petra Effenbergerová. „Za záøí jsme zaznamenali zhruba 10% nárùst vıjezdù oproti loòskému roku. Další nárùst pøinese s jistotou i tento mìsíc,“ popsala.

Nezvedá se pøitom podle ní poèet vıjezdù k vážnım pøípadùm, ale naopak k tìm, kteøí mají pozitivní test na covid, ale jsou bez pøíznakù èi mají jen lehkı prùbìh onemocnìní. „ Bıt ‚pouze‘ covid pozitivní není indikace k vıjezdu posádky a hospitalizaci. Nakaženı by mìl dodržovat pøísnou karanténu a léèit se pøi lehkém prùbìhu nemoci doma,“ uvedla.

Dodala, že rozumí strachu nakaženıch, popsané chování ale zatìžuje celı systém, kterı je již nyní kvùli epidemiologické situaci napjatı. „Nároky na operátory tísòové linky 155 a záchranáøe jsou opravdu vysoké  – pracovnì i psychicky. A posádka, která k vám vyjede, mùže obraznì chybìt tøeba u vážné dopravní nehody,“ dodala a apelovala, a si záchrannou službu volá jen ten, kdo ji skuteènì potøebuje. Tedy v pøípadì komplikací èi tøeba pokud má danı pacient vysokou teplotu èi pociuje dušnost a je souèasnì v rizikové skupinì.

Vıjezd k pacientovi pozitivnímu na covid pøitom není jen tak. Záchranáøi musí dodržet pøísná hygienická opatøení. „Jakmile máme pacienta s potvrzenım covidem, po absolvování vıjezdu se sanitka musí odstavit, záchranáøi si musí sundat obleky a do sanitky se dává pøístroj, kterı tam asi dvacet minut produkuje dezinfekèní páru. Pak se to musí nechat ještì asi hodinu až dvì odstát,“ popsala mluvèí jihoèeské záchranky Petra Kafková.

Tento proces podle ní následuje témìø po každém vıjezdu. Vıjimkou je, když má sanitka nahlášeno více covidovıch pacientù po sobì. Nìkdy tak probìhne dezinfekce až tøeba po tøech vıjezdech. „Mùže se prostì stát, že ty sanitky nebudou,“ dodala.

Èást odfiltrují operátoøi

Mluvèí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová ale upozoròuje, že vıjezd není automatickı a s tímto názorem se tak neztotožòuje. „O tom, jestli sanitka vùbec vyjede na místo, rozhoduje operátor na tísòové lince. Jsou kritéria, kterımi se øídí,“ uvedla.

Co se tıèe covidu, jsou to lidé nad pìtašedesát let, malé dìti èi tøeba obézní lidé, pacienti s respiraèními chorobami èi s nemocemi srdce. „Navíc, když sanitka vyjede, posádka na místì mùže stále rozhodnout, že danı èlovìk do nemocnice nepatøí,“ dodala.

Podle Kafkové navíc existuje ještì jedna skupina volajících, která systém zatìžuje víc, než lidé s lehkım prùbìhem covidu. „Vìtší problém pro nás je, že stále jezdíme k pacientùm, kteøí nemají covid a volají si nás k banalitám,“ uvedla.

Ti jsou podle ní stálım problémem už nìkolik let. „Když byla první vlna, tyto vıjezdy prakticky zmizely a nám klesla vıjezdovost o asi dvacet procent. To vše byly právì tyto nezávažné stavy,“ øekla. Pøi druhé vlnì je jich ale stejnì jako normálnì, v kombinaci právì s koronavirem je tak systém vıraznì zatíženı.

„Je to dlouhodobá situace. Záchranáøe si volají i lidé, kterım by staèilo navštívit svého praktika. To by záchrankám po celé republice hroznì ulevilo,“ dodala Kafková.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better