Czech Republic

Začala sklizeň českého chřestu. Úroda je průměrná, za hranice neputuje nic

Ta totiž v pondìlí v Hostínì u Vojkovic na Mìlnicku oficiálnì zaèala a podej pro veøejnost zda zahájí koncem tıdne. „Sezona zaèala oproti minulému roku pozdìji, dùvodem je nejen poèasí, ale i problém s odbytem,“ øekl jednatel spoleènosti Èeskı chøest Jiøí Šafáø.

Loni sklizeò zaèínala v prvních dubnovıch dnech. Kdyby v podobném termínu zaèala i letos, nebylo by chøest kde a komu prodávat, protože se nekonaly farmáøské trhy a lidé nemohli cestovat mezi okresy, aby si chøest koupili pøímo v Hostínì. 

„Místo dvou mìsícù budeme mít na prodej mìsíc a pùl,“ uvedl Šafáø k aktuální sezonì. Pùvodnì ji oèekával rekordní, ale nyní podle odhadù spíše prùmìrnou se sklizní do 300 tun chøestu.

Zásadní problém jsou zavøené èi jen èásteènì fungující restaurace. „Odhaduji, že to bude dvacet tøicet procent odbìru chøestu,“ srovnal jednatel objem prodeje chøestu restauracím s minulım rokem. Doufá, že èeskı chøest budou nabízet všechny èeské supermarkety. Kvóty na èeské potraviny však nepodporuje, podle nìj si zákazník má právo vybrat.

Chøest v Hostínì a okolí letos roste pøibližnì na 200 hektarech pùdy, sklizeò zeleného chøestu zaène zhruba za dva tıdny. Jeho podíl k bílému chøestu bude 70 ku 30 procentùm. Pùvodnì mìl bıt pomìr bílého chøestu kolem 40 procent, ale právì kvùli zpoždìní zahájení sezony se nesklízel. V porovnání s pøedchozími lety v souèasné situaci nejde žádnı chøest na vıvoz, protože provoz restaurací v øadì evropskıch zemí je také znaènì omezenı.

Úroda chøestu v Hostínì u Vojkovic na Mìlnicku je letos prùmìrná. (19. dubna...

Dovoz z ciziny podle Šafáøe bıvá nìkdy nevalné kvality a zatímco v Èechách se pìstuje chøest šetrnì k životnímu prostøedí, v jinıch státech se více používají pesticidy i herbicidy. Není vıjimkou, že chøest do Èeska míøí tøeba 2 000 kilometrù napøíklad ze Španìlska, i proto je využívání lokálních zdrojù ekologiètìjší.

Podle ministra zemìdìlství Miroslava Tomana by státní instituce jako školy, nemocnice èi úøady mohly lokální trh nyní více podpoøit, umožní jim to minulı tıden Snìmovnou schválená novela zákona o potravinách, která dovoluje upøednostnit v tendru tuzemské potraviny.

Toman v pondìlí také apeloval na obchodní øetìzce, aby upøednostòovaly sezonní tuzemskou zeleninu a ovoce, ale ani podle ministra to neznamená, že by zákazník nemìl mít na vıbìr i zahranièní produkty. Podpora tuzemskıch pìstitelù mùže mít kladnı dopad i na životní prostøedí. „Myslím, že to pøispìje i k biodiverzitì,“ doplnil Toman.

Pøedseda Zelináøské unie Èech a a Moravy Petr Hanka pøipomnìl, že sobìstaènost Èeska v pìstování zeleniny je nízká. „Èeská republika produkuje kolem 24 kilogramù na osobu pøi spotøebì 87 kilogramù,“ øekl Hanka. Kritizoval cenu jako prioritu pøi vıbìru zeleniny. „Nízká cena nemusí znamená jen, že zboží bylo z pøebytkù, ale mùže znamenat, že tam je i nìjakı zdravotní problém nebo nìjakı dùvod, proè se to zboží mùže prodávat pod cenou,“ dodal pøedseda
.

Football news:

Alaba about leaving Bayern: To grow, you need to get out of your comfort zone. I want to try something new
Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free