Czech Republic

Za vylákání pornozáběrů od dětí dostal recidivista znovu přes pět let

Už loni v únoru si obžalovanı u hradeckého soudu vyslechl rozsudek ve vıši pìti let a pìti mìsícù a ochranné sexuologické léèení v ústavní formì za trestnı èin sexuálního nátlaku na nezletilé a zneužití dítìte k vırobì pornografie.

Pøípad poté vrátil do Hradce Králové k opìtovnému projednání Vrchní soud v Praze. Po roce soud znovu minulı tıden rozhodl a osmatøicetiletému obžalovanému udìlil trest ještì o mìsíc delší. Obhájce i státní zástupkynì si ponechali lhùtu na odvolání.

Bıvalı trenér už jednou sedìl

Podle Hradeckého deníku obžalovanı døíve pùsobil jako fotbalovı trenér mládeže. Už v roce 2009 mu Vrchní soud v Praze potvrdil trest pìt a pùl roku za znásilnìní nezletilého chlapce.

Po propuštìní se k trestné èinnosti vrátil. Pøes fiktivní profily si na sociálních sítích dopisoval s dívkami i chlapci. Vydával se za vrstevníka. Chtìl od nezletilıch nejen fotografie, ale tøeba i ukázky, jak se uspokojují.

Podle spisu také vyhrožoval dívce, se kterou si pøed šesti lety dopisoval, že rozšíøí její lechtivou fotku, pokud mu nepošle další, kde se uspokojuje. V období od roku 2014 do roku 2017 se také na síti Skype vydával za dívku a pøimìl nìkolik chlapcù, aby se v živém pøenosu pøes webkameru uspokojovali.

Obžalovanı se dlouhodobì léèí. Lékaøi mu diagnostikovali sexuální deviaci parafilii. Jde o sexuální odchylku související s poruchou osobnosti, kdy má pacient neobvyklé sexuální preference se specifickım objektem zájmu.

Muž se k èinùm doznal, u soudu však zpochybnil øadù detailù ve vıpovìdích poškozenıch i právní kvalifikaci svıch èinù.

„Už koneènì vím, co mám za problém. Pokud to nevíte, sám si neporadíte, nevíte, s èím bojujete. Moje deviace preferuje nezletilce. Proto už teï vím, proè se mi nedaøilo navázat intimní vztah s dospìlou ženou. Vše souvisí s mou chorobou,“ øekl napøíklad.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League