Czech Republic

Za vraždu partnera padesáti bodnými ranami dostala žena 16,5 roku vězení

Verdikt není pravomocnı, žena hned v jednací síni odvolala, pøípadem se tedy bude zabıvat Vrchní soud v Olomouci. Státní zástupce si ponechal lhùtu na pøípadné dovolání.

Smrtící útok se podle spisu odehrál loni 15. prosince v kolonii Šídlovec. Podle obžaloby byli žena i její partner opilí, když se zaèali hádat. 

„Žena vzala nùž, na muže sedícího na židli zaútoèila a i pøes jeho aktivní obranu ho usmrtila,“ uvedl státní zástupce. 

Vìtšina ran nožem vedla do hlavy, øada dalších i do krku nebo hrudníku. Napadenı nemìl šanci na pøežití.

Obžalovaná pøi zahájení líèení odmítla vypovídat, soud proto èetl její vıpovìï pøi policejním vıslechu. Pøi nìm uvedla, že její soužití s partnerem bylo bez problémù, jen pokud nepil alkohol. Jakmile se tak stalo, zcela se zmìnil. „Postupem èasu zaèal bıt hrubı, pozdìji až agresivní,“ poznamenala.

Osudnou nedìli po muži žádala, aby jí vrátil mobil a klíèe, které pøedtím vzal z její kabelky. Jako odpovìï dostala pìstí a navrch i facku. Proto vzala do ruky nùž.

„Chtìla jsem mu jen pohrozit, aby všechno vrátil a z bytu odešel. Jenže on mi øekl, a poèítám s tím, že to bude jen horší. Bodla jsem ho do prsou a když se snažil vstát, tak jsem ho srazila a bodla podruhé. To se už objevila krev. Pak si už nic nepamatuju, až pak to, jak mu pod hlavu dávám lavor,“ popisovala žena útok.

Poté telefonovala známému, aby co nejdøíve pøišel, protože jak øekla „asi jsem zabila Frantu“. Pøivolanı muž pak pøivolal záchranáøe.

Tøikrát muži vzala klíèe. A vždy mu je vrátila

Odsouzená podle informací ze soudu nemìla šastné dìtství. Vychovávala ji babièka, protože matka byla alkoholièka a otce údajnì neznala. V patnácti letech odešla na internát textilní školy a v sedmnácti otìhotnìla. Následné manželství po patnácti letech skonèilo rozvodem. 

Pozdìji zavraždìného muže vzala k sobì jako podnájemníka, aby spoleènì zvládli nájemné. Po tøech mìsících se z nich stali partneøi, jenže postupem èasu se zaèali hádat, zvláštì když oba nadmíru pili alkohol. Jednou muže policisté dokonce vykázali z bytu. „Asi tøikrát jsem mu vzala klíèe, ale pokaždé vrátila. Myslela jsem si, že dostane rozum. Když nepil, byl vıbornı,“ vysvìtlila.

Ostravskı krajskı soud øešil obdobnı pøípad i minulı tıden. Také padesát ran nožem zasadil servírce loni v prosinci v ostravské èásti Hrušov obžalovanı Ladislav Kandráè, a to kvùli lupu zhruba ètyøiceti tisíc korun. Obžalovanı dostal témìø šestnáct let vìzení, ani v tomto pøípadì není rozsudek pravomocnı (podrobnì zde).  

Football news:

Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good
Atletico won the sixth consecutive game in La Liga, a winless streak - 25 games