Czech Republic

Za týden by se očkování mohlo otevřít pro šedesátníky, k normálu se vrátíme koncem července, uvedl Babiš

„Já doufám a jsem optimista, že by to mohlo nastat už koncem pøíštího týdne,“ øekl premiér k rozšíøení registrací na šedesátníky. Další vìková kategorie se podle nìj pravdìpodobnì otevøe na pondìlním jednání. V pondìlí zasedá vláda a vládní rada pro zdravotní rizika.

Èesko by mìlo podle premiéra do konce èervna dostat oèkovací dávky pro více než 5,6 milionu lidí, pokud budou dodavatelé spolehliví. „Já pevnì doufám, že se nám to povede, a možná už koncem èervence budeme v normálu, ale nechci nic slibovat,“ øekl.

Oèkování pro starší 80 let, kteøí nemìli pøednost coby klienti domovù pro seniory nebo zdravotníci, se otevøelo v polovinì ledna. Od zaèátku bøezna jsou registrace spuštìné také pro lidi nad 70 let. Od støedy v tomto týdnu se k oèkování mohou pøihlašovat lidé ve vìku 65 až 69 let. Vakcínu mohou dostat i zamìstnanci nepostradatelní pro fungování státu a mladší lidé s chronickým onemocnìním.

Zdravotníci v Èeské republice od prosincového zaèátku oèkování rozdali k sobotnímu veèeru 2,449 milionu dávek, ukonèené oèkování druhou dávkou má pøes 856 000 lidí. Babiš v nedìli pøipomnìl, že v nynìjším týdnu ve ètvrtek lidé dostali dosud nejvíc dávek v jednom dni, víc než 70.000. V polovinì bøezna ale premiér mluvil o cíli oèkovat po Velikonocích 100 000 lidí dennì.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude