Czech Republic

Za selhání Slovenska může Matovič, každý by to zvládal lépe, říká novinářka

Slovensko je spolu s Èeskem ve zvládání koronaviru nejhorší na svìtì. Proè to tak podle vás je?
Opøela bych se o èerstvá slova prezidentky Zuzany Èaputové, která krizi rozdìlila na dvì roviny. Jedna je vnitropolitická a druhá epidemiologická. Ty spolu samozøejmì souvisejí. Pokusím se vysvìtlit hlavnì tu vnitropolitickou. Když se politik zmocní øešení pandemie, propùjèuje jí svou tváø a své vlastnosti. 

Na Slovensku ji tak vnímáme pøes osobu Igora Matovièe. Pøíchod pandemie èasovì koliduje s nástupem jeho vlády a s koronavirem si spojujeme vìtšinu Matovièovıch krokù. Jeho vıkon je neoddìlitelnı od toho, jak se máme a jak se bìhem pandemie cítíme. A øekla bych, že to, co se teï dìje, je i odrazem únavy z Igora Matovièe. 

Na zaèátku jsme byli ochotní pøimhouøit oko, protože až na vıjimky do vlády pøišli lidé bez zkušeností. Matoviè se však ve vedoucí pozici našel a rozhodl se, že bude vše øídit. Èasto je debata o pandemii debatou o Igoru Matovièovi, kterı z toho trochu udìlal referendum o sobì samém. 

A epidemiologická rovina?
Matematik Richard Kollár, kterı situaci sleduje, mìl velmi chytlavı projev u prezidentky. Øekl, že nevíme, co se dìje. Opravdu to bylo strhující a šokující v tom, jak vyjmenoval, co všechno nevíme. Èástí problému je, že se nezavedl systém. Tápají sice i ostatní zemì, ale zdá se, že my tápeme víc. A nic se s tím nedìlá.

Navíc nemáme dobøe nastavenou ambulantní léèbu, lidé chodí velmi pozdì do nemocnice a poèet lidí, kteøí tam umírají, je teï podobnı severní Itálii ze zaèátku pandemie. Selhání Slovenska je složené z více faktorù, ale pevnì vìøím, že se všechny linky støetávají docela vysoko, a to u Igora Matovièe. I když se snaží vždy najít viníka a hodit nìjakou dílèí èást viny na nìkoho jiného.

Zuzana Kepplová

Komentátorka slovenského deníku Sme Zuzana Kepplová

Redaktorka publicistiky a komentátorka deníku Sme. Pøispívá také na portál Visegrad/Insight.

Napsala knihy Buchty švabachom, 57 km od Taškentu a Reflux.

Na jaøe to obì naše zemì zvládly velmi dobøe i díky pøísnım opatøením. Vy v nich s pøestávkami pokraèujete a nyní jsou opatøení na Slovensku mnohem pøísnìjší než u nás èi v jinıch zemích. Pøesto zøejmì nezabírají.
Na jaøe se lidé reálnì báli a skuteènì lockdown dodržovali. Ale pøestože teï opatøení nevypadají pøíliš jinak, lidé už jsou unavení, rezignovaní a vnímají to, co se dìje na vládì. Nepøipisujme situaci nìjaké jejich neposlušnosti, jak se o to snaží premiér. 

Nevím, jak dlouho to lidé ještì vydrží. Jedním z umìní, jak projít pandemií, je správnì zpøísòovat a uvolòovat. A udržování tohoto tempa se vládì nepodaøilo. Èasto se operovalo s odmìnami a uklidòováním, že už bude dobøe. Øíkaly se nepravdy, což lidi nahlodalo a oslabilo jejich dùvìru. Pokud teï nepøijde nìjaká zásadní zmìna, budeme se se špatnımi èísly plahoèit ještì velmi dlouho a bude to velká ostuda. Lidé se na vládu nemohou spolehnout a její kroky jsou nepøehledné. 

V èem napøíklad?
Covid automat, kterı má regulovat situaci, pøišel velmi pozdì a po politickıch hádkách. Na podzim ho na Matovièovo vyzvání dostal za trest na starost Richard Sulík, protože nenakoupil antigenní testy (na další kola celoplošného testování, pozn. red.). To není úloha pro ministra hospodáøství. Øízení krajiny se nemá dít za trest. 

Automat nakonec pøišel až zaèátkem roku. A to v dobì, kdy už tu byla britská mutace a kdy už jsme nìkolik tıdnù mìli stovku úmrtí dennì. A hned se ukázalo, že automat nefunguje, protože celé Slovensko by bylo jen v jedné barvì, takže bylo potøeba upravit parametry. Reálnı èlovìk se covid automatem nemohl øídit, jakkoliv jsme se to v redakci snažili systematizovat a pøiblížit lidem.

Pøesto, nedalo by se øíct, že i sami lidé si to pokazili, když použiji Matovièùv slogan? 
Vrátila bych se k vìcem, které nefungují. Sice se tu konalo nìkolik kol antigenního testování, ale my nevíme, co se dál dìje s lidmi, kteøí jsou vyhodnoceni jako pozitivní. Nemáme standardizovanı postup, kterı by je posílal na pøesnìjší PCR test. Postup, kterım se kontroluje karanténa. Ministr vnitra se sice tváøí, že pøece ke každému èlovìku nepostaví policistu, ale to je jen velmi zvláštní zpùsob, jak se vyrovnat s vlastní odpovìdností. Není tu tlak na to, aby se dodržování opatøení vymáhalo.

Mùže se tak stávat, že lidé karanténu porušují. Tøeba i z ekonomickıch dùvodù, protože potøebují pracovat. Ale my to vlastnì nevíme. Neexistuje dohled, nespustily se mobilní aplikace, takže lidem nechodí SMS zprávy, které by je upozornily, kdy jim skonèí karanténa a kam se mají hlásit. Udìlalo se nìkolik kol testování, ale nic z toho. Mou obavou je, že antigen je momentálnì jen prázdnı rituál. Podle odborníkù testování nutí lidi víc cestovat a dává jim to pocit, že s negativním testem je všechno v poøádku a oni mohou jít na návštìvu a tak dále. Platí to i pro mì. 

Premiér celoplošné testování propaguje poøád dokola. Podle nìj je to jedinı zpùsob, jak koronavirus porazit. Nezabıvali se slovenští novináøi otázkou, co je za tím? Napøíklad provize èi zakázky pro spøátelené firmy?
Když to øeknu matovièovsky jednoduše, nemyslím si, že se tam krade. Matoviè je obsesivní typ, kterı hledá zázraènı lék na pandemii a upnul se na plošné testování. V prvním kole jsem nebyla tak kritická, protože jsem rozumìla rituálnímu aspektu, že je možné i lidem ve vzdálenìjších koutech zemì ukázat, že pandemie je reálná a stát s ní umí nìco dìlat. Ovšem opakování nìèeho, co zjevnì nefunguje a co se neumí vyhodnotit, protože se získanımi daty se nic nedìlo, je šílené a absolutnì nefunkèní. 

Ale Matoviè se toho drží i nadále a jeho nejnovìjší obsesí je snaha dostat na Slovensko vakcínu Sputnik. Hledá nìco jednoduchého, protože ho nebaví rutinní práce, nebaví ho politické vyjednávání, nedokáže se s lidmi dohodnout, a to ani s tìmi ve vlastní stranì. 

Hledá loajální úøedníky a na tom staví svou autoritu. A když øeknete kritické slovo, hned jste nepøítel. Takto si rozeštval podstatnou èást spoleènosti, nemluvì o koalièních partnerech, prezidentce a vìdcích. Je sám jen s ministrem zdravotnictví a pár loajálními lidmi, které vystøídá, jakmile loajálními bıt pøestanou. 

Momentálnì odpovìdnost pøehodil na odborníky, protože øíká, že už devìt a pùl tıdne strategii boje s pandemií neøídí. Pokud je to pravda, pak mají situaci v rukou ti nejlepší možní, a pøesto to nefunguje. Je tedy otázka, zda jim do toho Matoviè skuteènì nezasahuje.
To vùbec není pravda. Oficiálnì se øízení pandemie nevzdal. Pokud se na chvíli stáhl, protože si potøeboval oddychnout a vìnovat se nìèemu jinému, tak o tom nevíme. Mohl to udìlat veøejnì, když prezidentka navrhla, zda by nebylo lepší, kdyby se øízení situace vìnoval nìkdo jinı. Matoviè to nevyužil a øekl jí, aby se podívala na své kompetence. A jelo se dál ve stejném módu, kdy zkoušel rùzné experimenty, jak by nás rychle a jednoduše vyvedl z pandemie. To s devíti a pùl tıdny, kdy jakože nic neøídil, je èistá hloupost. Potom to znamená, že to tu neøídil nikdo.

Zmínila jste vakcínu Sputnik. Zdá se mi, že se ve slovenském veøejném prostoru z celého tématu oèkování mluví jen o ní. Podporují ji i ti opozièní politici, kteøí se sami oèkovat nechtìjí. Neøeší se ostatní vakcíny ani to, jestli celı proces funguje.
Ano, i mì pøekvapilo, že je Sputnik teï takovım tématem. Pøedpokládám, že aèkoliv všichni deklarovali, že to není geopolitické téma, opak je pravdou. Probudily se tábory, které mají na proruském sentimentu postavenı svùj marketing. Pracují s nostalgiemi a s urèitou mıtickou pøedstavou slovenského svìta, že Rusko je jakısi spasitel. Tak silnı lobbing jsme tu za žádnou jinou vakcínu nemìli.

Jak se staví Slováci k oèkování?
Mìní se to v èase. Ochota se zvyšuje, probíhá diskuze a ministerstvo spustilo i kampaò na podporu oèkování. Mìní se to urèitì i pod tlakem toho, že se stávající situace stále zhoršuje a lidé vidí, že cestou ven je právì oèkování. Navíc už s ním mají pravdìpodobnì zkušenost, protože znají nìkoho, kdo na oèkování byl.

Kdyby teï byly volby, podle prùzkumù by je vyhrál expremiér Peter Pellegrini, kterı odešel ze Smìru a založil Hlas. Myslíte si, že by souèasnou situaci zvládal lépe?
Myslím si dokonce, že kdokoliv by to vedl lépe. Je opravdu dùležité, aby Matoviè pøedal otìže. Druhá vìc je, že nemá jinou agendu, kterou by se zabavil. Je otázka, zda by se nechal takto odstøihnout, zda by uznal, že to nezvládl, a místo sebe dosadil krizového manažera. Asi se budeme s Matovièem plahoèit ještì nìjakou dobu. Ale ráda se zmılím.

Takže i pøes všechny aféry, osobní animozity a bizarní nápady podle vás vláda vydrží?
Motivace vydržet a nezopakovat pád vlády Ivety Radièové je silná a stejnì tak motivace nepustit ke kormidlu opozici. Další vìc je, že kdyby teï byly volby, Matovièova strana OLaNO by na tom byla opravdu zle, vrátila by se ke svım procentùm kolem hranice zvolitelnosti. Snaha udržet vládu pohromadì je èistì pragmatická, ale i filozofická, protože nechtìjí lidi zklamat.

Z Matovièe byli nìkteøí Slováci nervózní už bìhem loòskıch voleb, které nakonec vyhrál. V Košicích i Trnavì mi øíkali, že jsou zvìdaví, jak bude pøípadnou roli premiéra zvládat, protože ho znali z opozice. V té byl deset let a èasto pùsobil jako neøízená støela. Potvrdily se jejich obavy, nebo je to zkrátka i kvùli pandemii, za kterou Matoviè nemùže?
Tìžko øíct. Nezažili jsme experiment s Igorem Matovièem v øídící úloze v dobì bez pandemie. Jako poslanec byl i v koalièní vládì Ivety Radièové, byl viditelnı a o jeho vlastnostech i složení jeho strany a politickém fungování se vìdìlo. Ale rozumím tomu, že se lidé na volby nedívají politologicky. Matoviè umìl vyvolat emoce a postavit kampaò, stal se tváøí pokuciakovského Slovenska. To se mu podaøilo. Bohužel si myslím, že nadìji na zmìnu zbabral.

Football news:

Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A