Czech Republic

Za roušky zabavené v Lovosicích přijde kraji odškodné. Částku 26 milionů zaplatí ministerstvo vnitra

„Ministerstvo se zavázalo k penìžní náhradì Ústeckému kraji, kterı je v tomto pøípadì tím, po kom právnická osoba požaduje náhradu škody, nebo vìtší èást ochrannıch pomùcek ze skladu v Lovosicích byla distribuována hasièi lidem v první linii, pøípadnì pøíslušníkùm bezpeènostních sborù,“ sdìlil serveru ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD).

Zdravotnickı materiál zabavilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s hejtmanstvím krátce po vyhlášení nouzového stavu, kdy byl v zemi akutní nedostatek ochrannıch pomùcek. Èeské úøady podle serveru tehdy zøejmì usoudily, že hrozí jejich vıvoz do zahranièí, pøièemž platil zákaz vyvážet ochranné pomùcky za hranice. Pøípadem se zabıvala i policie, která v èervnu konstatovala, že nezjistila protiprávní jednání.

Celníci v lovosickém skladu objevili 680 000 roušek a 28 000 respirátorù, èást z nich míøila do Itálie na pomoc v boji s koronavirem. Vısledná suma finanèní kompenzace se stanovila na základì cen, za které se ochranné pomùcky nakupovaly na zaèátku koronavirové krize. Jde o kompromisní øešení po nìkolika mìsících jednání, uvedl pro iROZHLAS.cz námìstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika (døíve ÈSSD).

Ministerstvo zdravotnictví chtìlo pùvodnì roušky a respirátory odkoupit, kvùli pøemrštìné cenì ale nakonec couvlo a požádalo o pomoc ministerstvo vnitra. Ministerstvo se poté obrátilo na ústeckého hejtmana Oldøicha Bubeníèka (KSÈM), kterı rozhodl na základì krizového zákona o zabavení uskladnìnıch pomùcek. Hamáèek to tenkrát oznaèil za akci proti spekulantùm.

Kraj si nechal pro zdravotníky ze zabavenıch roušek a respirátorù pùlku, zbytek pøevezlo ministerstvo do Prahy a rozdìlilo je mezi hasièe a policisty.

Policisté ale bìhem zásahu odnesli i ochranné pomùcky, které mìl v lovosickém kladu jinı dodavatel. Krabice obsahovaly 101 600 roušek a respirátorù a byly oznaèeny znaky Èínského èerveného køíže. Tuzemské úøady proto zøejmì usoudily, že hrozí jejich vıvoz do zahranièí, a zabavily i je. Policie proto zkoumala okolnosti celé zásilky. Posléze se však ukázalo, že šlo o dar mìsta Èching-tchien urèenı do Itálie na pomoc krajanùm. Vnitro s krajem si ale mezitím zdravotnickı materiál rozebralo.

Hamáèek se za to poté v prohlášení omluvil, Èesko pak pøedalo darem Itálii 110 000 roušek místo tìch zabavenıch v Lovosicích.

Football news:

Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the