Czech Republic

Za pokus o vraždu otčíma jateční pistolí musí syn na 13,5 roku do vězení

Muž podle obžaloby svého otèíma v garáži u rodinného domu ve ètvrti Mojžíø postupnì støelil do spánku jateèní pistolí, kterou si poøídil o mìsíc døív, poté ho opakovanì poøezal na zápìstí obou rukou a následnì ho omráèil elektrickım paralyzérem. Nakonec ho zamkl a odešel domù za matkou.

Zranìnı muž zaèal v garáži volat o pomoc, což slyšely dvì procházející ženy, které následnì pøivolaly policii.

Havlíèkovi za skutek hrozilo až dvacetileté vìzení. Èin èásteènì pøiznal. Pøed senátem ústeckého krajského soudu v minulosti tvrdil, že šlo o vygradování neúnosné situace. Otèím se podle nìj vùbec nestaral o tìžce nemocnou matku a jen popíjel alkohol.

V garáži se prı nejprve pohádali. Dodal však, že otèíma nechtìl zabít, nıbrž jen vystrašit. Pojistka jateèní pistole prı ale byla citlivìjší, než èekal.

„Ani jsem si nevšiml, že jsem ho støelil, nebyla vidìt žádná krev,“ vypovìdìl.

Vzápìtí prı otèímovi nechtìnì pøejel pøes zápìstí nožem, kterı byl zrovna v garáži, a paralyzér prı použil ve chvíli, kdy mu omylem vypadl z kapsy.

„Pøedpokládám, že pan obžalovanı jako dostateènì inteligentní osoba nebude chtít, abychom mu vìøili, že omylem došlo k vıstøelu, omylem k poøezání a omylem k použití paralyzéru,“ uvedl pøedseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.

Trest, kterı Havlíèkovi uložili v Ústí, oznaèil za zcela odpovídající.

Otèím, kterı pøed útokem chodil o berlích, ale po nìm skonèil na invalidním vozíku, pøed soudem už døíve odmítl, že by se spolu v garáži hádali. Doma prı pomáhal a s nevlastním synem údajnì pøedtím žádnı konflikt nemìli.

Hádal se ale prı s manželkou a ve høe byl i rozvod, kvùli èemuž øešili majetkové vypoøádání.

„Dlouho jsem nechápal, proè mi to udìlal, ale asi to bylo kvùli tomu baráku. Myslím, že se mì chtìli zbavit,“ podotkl muž pøed ústeckım senátem.

Nevlastní syn mu musí zaplatit odškodnìní ve vıši 362 tisíc korun.

11. prosince 2020

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope