Czech Republic

Za otevřený Hrad. Demonstranti se shromáždí v areálu, soud to podpořil

Ministerstvo následnì uvedlo, že svolavatel akce nemusí èekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a mùže shromáždìní uskuteènit. Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavøel.

Kverulant tvrdí, že zavøení Hradu nemá oporu v zákonì. Proto oznámil magistrátu svolání veøejného shromáždìní na námìstí U svatého Jiøí, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiøskou baziliku. Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavøením areálu se koná u pøíležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Magistrát po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspìšnì k vnitru a poté podal žalobu.


„Zásadní informací je, že Hrad je uzavøen z dùvodu vládního naøízení, které platí pro všechny hrady a zámky v Èeské republice,“ napsal ÈTK na žádost o reakci mluvèí Hradu Jiøí Ovèáèek. „Kategoricky nesouhlasíme se zámìrem aktivistù uèinit z Pražského hradu místo pro demonstrace – byla by tím ohrožena památková ochrana národního kulturního dìdictví a prvoøadého turistického sídla,“ doplnil poté Vít Novák z tiskového oddìlení Hradu.

Podle Nováka je i nadále vzhledem k naøízení vlády a k epidemiologické situaci nutné, aby nádvoøí Pražského hradu zùstala uzavøena. Pøipomnìl, že jsou zpøístupnìny zahrady vèetnì horní èásti Jeleního pøíkopu a že zájemci mohou chodit také na bohoslužby do svatovítské katedrály.

Magistrát i vnitro na základì rozhodnutí soudu shodnì zastávají stanovisko, že shromáždìní se v nedìli - tedy dnes - uskuteènit mùže.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude