Czech Republic

Za covidovými seniory do Hranic míří vojáci. Nakazil se i hejtman

V úterý pøibylo v kraji oproti pondìlku 577 nakažených lidí, což byl vùbec nejvyšší mezidenní nárùst od zaèátku epidemie. Podle údajù krajské hygienické stanice vystoupal v úterý poèet aktuálnì nakažených v regionu na nové maximum 5 531 lidí. Celkovì v kraji doposud onemocnìlo 9 814 lidí, vyléèilo se 4 218 a 77 nakažených zemøelo.

Koronavirem nyní onemocnìl i hejtman a šéf krajského krizového štábu Ladislav Okleštìk.

„Mám pozitivní test na covid-19. Prùbìh nemoci je zatím mírný. Horší rýma. Podnikl jsem všechny potøebné kroky, abych ochránil své okolí. Dodateènì jsem rád, že jsem se v minulých dnech choval zodpovìdnì, nosil jsem roušku. Snad jsem nikoho nenakazil. Pracuju na dálku, jsem online,“ uvedl na svém twitterovém úètu.

Velké potíže mají kvùli hromadným nákazám nìkteré domovy pro seniory. Tøeba v Sobotínì na Šumpersku už se nakazilo 31 klientù a 16 zamìstnancù. Osm klientù v souvislosti s onemocnìním zemøelo, ve všech pøípadech šlo o seniory s øadou dalších onemocnìní, uvedlo vedení domova na svém webu.

Domovu pro seniory kvùli nákaze dochází personál

Vážná situace panuje také v Hranicích v tamním domovì s kapacitou více než dvou set seniorù.

„V tuto chvíli máme 45 nakažených klientù, kromì toho také další dva zemøeli v nemocnici a jeden pøímo u nás. Pozitivnì byly testovány rovnìž tøi desítky zamìstnancù, nyní èekáme na výsledky dalších testù, takže ta situace se bude nejspíš ještì dál zhoršovat. Personál už nám opravdu citelnì chybí,“ nastínila v úterý odpoledne øeditelka Simona Hašová.

Zaøízení proto vypomohou dvì desítky vojákù z tamní 7. mechanizované brigády.

„Nyní èekají na výsledky svých testù a poté dorazí. Budou nasazeni do provozu pøi péèi o klienty, tøeba pøi rozvážení jídla, kromì toho také do úklidu. Sháníme posily i jinde, oslovujeme dobrovolníky a máme pøislíbenou pomoc ze støední zdravotnické školy, ze které tu budou studenti i pedagogové,“ popsala Hašová.

Olomoucká fakultní nemocnice kvùli zhoršující se situaci vyhlásila nábor dobrovolníkù z øad zdravotníkù a to lékaøù i nelékaøù. Zájemci se mohou hlásit prostøednictvím kontaktního formuláøe dostupného na jejím webu.

Pøerovská nemocnice pro zmìnu oznámila, že její odbìrové místo pro testy na koronavirus bude novì otevøené také v sobotu od 8 do 13 hodin. Sloužit bude nicménì i nadále jen pacientùm odeslaným na vyšetøení lékaøem èi hygieniky a je nutné se pøedem telefonicky objednat na èísle 725 663 420 nebo 725 663 486.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it