Czech Republic

Z Utahu zmizel záhadný kovový kvádr. Pro úřady je případ uzavřený

Ryan Bacher, pilot vrtulníku v Utahu, kterı místo navštívil v pátek odpoledne, uvedl, že když se další den jel jeho pøítel na místo podívat, bylo „to“ pryè.

„O ètyøiadvacet hodin pozdìji se mùj blízkı pøítel odletìl také podívat na místo a zjistil, že monolit je pryè,“ øekl pro BBC News a dodal, že by rád vìdìl, kdo to udìlal.

Úøady uvedly, že nikoho nepovìøily odstranìním monolitu a protože byl objekt pravdìpodobnì soukromım vlastnictvím, nebudou se dále zabıvat vyšetøováním jeho zmizení.

Podivnı kovovı kvádr poprvé spatøila posádka vrtulníku, která ze vzduchu poèítala ovce, 18. listopadu. Následnì se po sociálních sítích zaèaly šíøit jeho videa a fotografie spolu se spekulacemi, kde se tam vzal.

Pøesto, že úøady jeho pøesnou polohu nikde neuvedly, místo stihlo vypátrat nìkolik zvìdavcù. Jeden z nich pak jeho polohu sdílel i na sociálních sítích. 

„ڞasná cesta za monolitem,“ napsal na Instagram bıvalı dùstojník americké armády David Surber a sdílel jeho polohu. „Bez ohledu na to, kdo jej postavil nebo odkud pochází, je to pozitivní únik z dnešního svìta,“ napsal dále v pøíspìvku, kterı zveøejnil The Guardian.

Mnoho pozorovatelù pøedpokládalo, že se jednalo o umìleckou instalaci, kterou zanechal sochaø. Nikdo se k ní ale nepøihlásil.

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans