Czech Republic

Z tanku do sudu a pak do plechovky. Nápad pomáhá minipivovarům přežít

S tímto konceptem pøišla na trh firma Drink2go, která nabízí menším pivovarùm èi vinaøùm stáèení jejich nápojù do hliníkových obalù v unikátním designu. Do plechovek stáèejí nápoje dodané v KEG sudech. Kromì piva a vína také vodu, limonády i míchané koktejly.

„Cílem myšlenky je zpøístupnìní možnosti plnìní nápojù i pro ty nejmenší podniky, které èasto nemají k dispozici vlastní potøebné technologie. Ty byly prozatím dostupné jen velkým výrobcùm, kteøí provozují plnicí linky s kapacitou stovky tisíc plechovek za hodinu a pro nìž je jakákoliv výroba malých sérií ekonomicky nereálná,“ øíká obchodní øeditel spoleènosti Marek Hotovèin.

„Inspirovaly nás malé a støední pivovary. Povìtšinou totiž nemají možnost v menším množství stáèet své produkty do plechovek. Na trhu jsme od poèátku letošního roku. Jsme jediní ve støední Evropì, kdo se tomuto vìnuje,“ dodává.

Toho k realizaci podnikatelského plánu neodradil ani døívìjší neúspìch jeho start-upu Peevo. Šlo o službu, která se zamìøovala na rozvoz piva z minipivovarù až domù. Ambiciózní myšlenka se však na trhu neuchytila a firma po pùl roce zanikla.

Krize firmu posílila

Na rozdíl od jiných podnikù je souèasná krize nezasáhla. Ba naopak. „Firma se rozjíždí a celá situace kolem koronaviru nám ten rozjezd urychluje. Malé pivovary potøebují pivo prodávat a díky našim plechovkám je to pro nì jednodušší. Zájem stále roste. Zákazníci se snaží ochutnat piva od všech pivovarù, které máme v nabídce. Rádi je porovnávají,“ øíká Hotovèin.

Pro zaèínající spoleènost je nejvíce nákladná technika. Jde zejména o plnicí linky, tiskárny èi nákup technologie filtrace a úpravny vody. Jejich náklady prozatím vyšplhaly na nìkolik desítek milionù korun a další v brzké dobì oèekávají.

Spolupráci dosud firma navázala se tøiceti pivovary. Ty získají možnost prodávat pivo v recyklovatelné plechovce nebo se jim otevírá pøíležitost expandovat i mimo Èeskou republiku. Spolupráci si pochvalují.

„Impulsem byl fakt, že se stále snažíme rozšiøovat distribuèní kanály našich piv. Dopomohla tomu i aktuální situace, kdy prodej èepovaného piva je minimální,“ øíká Daniela Gabrielová z pivovaru Lužiny.

„Spolupracujeme zhruba dva a pùl mìsíce. Zámìrem bylo vìtší zviditelnìní na trhu a navýšení odbìru našeho piva. Lidé jsou nyní velmi vystrašeni a neskuteènì šetøí. Navázaná spolupráce nám pomùže,“ pøidává Miroslav Oliva z Olivova pivovaru v Dolních Bøežanech.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net