Czech Republic

Z metra Anděl od listopadu Na Knížecí nevystoupíte, schody čeká výměna

Informaci zveøejnil dopravní podnik (DPP) na svých internetových stránkách. Náklady jsou podle døívìjších vyjádøení DPP odhadnuty na 249 milionù korun. Podnik v minulosti již opravil vestibul a vymìnil eskalátory smìrem ke køižovatce u Andìla a chystá opravy v dalších stanicích.

„Z dùvodu výmìny pohyblivých schodù a revitalizace vestibulu dochází od 1. listopadu 2020 do odvolání (pøibližnì na jedenáct mìsícù) k doèasnému uzavøení vstupu a výstupu ze stanice metra Andìl ve smìru Na Knížecí. Vstup do stanice a výstup z ní je umožnìn pouze v oblasti u køižovatky Andìl,“ uvedl podnik na svém webu.

Kvùli uzavírce budou upraveny trasy a zastávky autobusových linek èíslo 120, 137 a 231. Blíže k Ostrovského ulici budou pøemístìny nástupní zastávky Na Knížecí pro linky èíslo 120 a 231. Pro linku èíslo 137 bude zastávka z autobusového terminálu Na Knížecí pøesunuta do Ostrovského ulice pøibližnì 40 metrù za køižovatku s ulicí Stroupežnického.

Pro zmínìné autobusové linky vzniknou doèasnì ještì zastávky Andìl v Bozdìchovì ulici za køižovatkou s Nádražní ulicí a Na Knížecí ve Stroupežnického ulici pøed køižovatkou s ulicí Za Ženskými domovy.

DPP plánuje uzavøení a rekonstrukci vestibulu Na Knížecí nìkolik let. Pùvodní termín uzavøení urèený na druhé èi tøetí ètvrtletí roku 2019 nakonec vedení Prahy v lednu téhož roku odložilo. Po podniku chtìlo analýzu, zda je nutné schody opravovat.

Výmìna eskalátorù a opravy jsou naplánovány rovnìž do stanice linky A Jiøího z Podìbrad, kde bude navíc vybudován bezbariérový výstup. Podnik také letos vyhlásil tendr na projektanta opravy stanice na lince A Želivského. Vítìz zakázky udìlá projekt na rekonstrukci stanice, výmìnu pohyblivých schodù a zøízení bezbariérového pøístupu. Projektanta bude hledat rovnìž na vybudování bezbariérového pøístupu metra A Hradèanská.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona