Czech Republic

Z kasina pro české stříbro. Ještě přibrat, plánuje koulař Vilímek

„Teï ještì zùstanu v Tøebíèi, ale pøíští rok bych chtìl do Prahy. Je samozøejmì lepší se udržovat jako profesionál než chodit do práce a potom jít unavenı na trénink,“ øíká dvaadvacetiletı atlet, jehož parádní disciplínou je vrh koulí.

 Z víkendového domácího šampionátu v Plzni jste si pøivezl druhé místo. Jste spokojenı?
Jsem, ale já i trenér jsme poèítali s tím, že už pùjdu za 18 metrù. To se ovšem zatím nepovedlo. Snad to vyjde na pøíští republice atletù do 22 let.

Proè se vám zatím ani v jednom závodì nepodaøilo osmnáctimetrovou hranici pøehodit? Na tréninku jste ji pøece pokoøil už nìkolikrát...
Asi za to mùže hlavnì stres, ale už jsem na psychice zaèal pracovat, takže to není až tak vidìt. Uvažovali jsme s trenérem i o sportovním psychologovi.

Takže oficiálnì jste ještì u žádného nebyl?
Zatím jsem se s jedním bavil jen tak narychlo, pár vìcí mi poradil. Doma si z toho nìco zkouším. Tøeba pøed závody si øíkám, že všechno bude v pohodì a že si pojedu závody hlavnì užít.

Jak moc vám v Plzni chybìla souèasná èeská koulaøská jednièka Tomáš Stanìk? By jeho pøítomnost by vás zøejmì posunula až na tøetí místo...
To asi jo, i když stane se, že ani Stanìk nezaloží a netrefí potøebnı pokus. Každopádnì mi tam chybìl. A nejen mnì. Ona totiž koule není zrovna divácky úplnì koukatelná, takže by ji urèitì oživil.

Vy jste mìl nakonec jen dva platné pokusy...
Plzeòskı vrhaèskı kruh je celkem hladkı a rychlı a já se pøece jen ještì bojím zrychlit. Na otoèku jsem pøešel teprve pøed nìjakım rokem, a tak to technicky zatím nemám úplnì urovnané.

Vrhat z otoèky, to je spíš záležitost posledních let, døív vìtšina koulaøù vrhala hlavnì sunem, je to tak?
To je pravda, ale teï je víc otoèkáøù, protože mùžou bıt tlustí. A jak se rozrotují, mají velkou sílu a hází daleko. Sunaøi jsou vysportovaní, aby se unesli na odrazu.

Což platí i o vás, vy pøece nejste žádnı tlouštík...
Proto bojujeme, abych pøibral.

Takže žádné omezování v jídle?
Vùbec. I když mnì stejnì nejde moc pøibrat. Zvl᚝ pøes léto. Mám rychlı metabolismus.

Zpravodajství z druhého dne mistrovství Èeské republiky.

Když budeme konkrétní, jaké jsou aktuálnì vaše parametry?
Mìøím kolem 190 centimetrù a vážím zhruba 112 kilo. V objemové váze mám kolem 120 a poøád rostu.

Jakı je tedy váš cíl?
Chci pøibrat na objemu, ale rozumnì. Abych nebyl tlustı, aby se tìlo uneslo, abych mìl dobrı tlak.

Bıt druhı v republice je urèitì super, ovšem vıkon zatím není pøíliš svìtovı. Vìøíte, že i vy se jednou podíváte na nìkterı prestižní mítink?
Poøád jsem dost mladı a na dvaadvacet let nejsou ty metry zase tak špatné. Díval jsem se, že i Stanìk v mém vìku dával kolem 18 metrù. Teï je mu 29 let a má èeskı rekord. Koulaøi prostì mají nejlepší vıkony až tak ve dvaatøiceti.

Takže máte ještì fùru èasu...
Já doufám, že urèitì. Rozhodnì nechci zùstat na tìchhle marnıch metrech.

Když jsem se dívala na váš profil na Facebooku, máte tam dost fotek z jízdy na koni. Jsou konì vaším nejvìtším koníèkem?
Jezdíval jsem parkur, jenže teï už mám takovou váhu, že to nejde. Akorát bych koníkoví zkazil záda. Mìl jsem i vlastní kobylu, ale protože chci bıt profesionální atlet, prodali jsme ji. Šla do vyššího sportu a já už ji netrápím.

Bylo tìžké se s ní rozlouèit?
Moc, ale koníky máme doma poøád. Poøádáme i letní tábory, takže jsem s nimi neustále ve styku.

Na táborech fungujete jako vedoucí?
Døív jsem byl, teï už spíš jen vypomáhám pøítelkyni a mamce. Mimochodem, ta teï odjela se ségrami na závody v parkuru, tak jsem musel pro všechny vaøit.

A všichni pøežili?
(smìje se) Jasnì. K obìdu jsem dìlal zapeèené tìstoviny a k veèeøi brambory s øízkem. Na tom se nedá nic pokazit.

Vìnuje se ve vaší rodinì ještì nìkdo jinı atletice?
Starší brácha ji døív dìlal, ale èasem to vzdal, protože se mu nelíbilo bıt tady v Tøebíèi neustále druhı za Pepou Ryglem. Jinak mamka hrála házenou, dokonce extraligu. Jsme sportovní rodina, ale atletiku dìlám sám.

Má Tøebíè kromì vás ještì nìjaké další talentované vrhaèe?
Teï pøišla jedna talentovaná holèina z Jihlavy. Jinak co se tıká klukù, tak i když jsou talentovaní, pøijde puberta a oni vìtšinou skonèí.

Vy jste nemìl nìkdy chu s atletikou praštit? Nebo jste jí propadl hned od zaèátku?
To spíš až na støední škole. Do té doby jsem to bral spíš, jako že rekreaènì sportuju.

Když jsme si domlouvali rozhovor, mluvil jste o tom, že jste až do noci v práci. Èím se živíte?
Je to spíš brigáda, dìlám v hernì v kasinu. Mám to tam celé na starost, jsem barman i krupiér zároveò.

To ale asi není profese, které byste se jednou rád vìnoval, nebo se pletu?Rozhodnì bych chtìl dìlat naplno atletiku, ale taky vím, že není zrovna finanènì zajištìná, proto si dìlám i masérskı kurz. Takže v budoucnu bych mohl bıt trenér nebo tøeba fyzioterapeut. A nebo budu dál pokraèovat u koní. Možností je dost, jen si vybrat.

Kdo jsou vaši nejvìtší fanoušci?
Brácha a taky mamka a ségry.

Sestry jsou mladší?
Ano a obì jezdí na koních. Jedné je patnáct a druhé tøináct. Ta je adoptovaná, žije s námi od tøí let.

Nemìl jste nìkdy tendence dìlat mezi nimi rozdíl?
Ne. Navíc si všímáme, že když jsme naštvaní, tak právì nejmladší ségra se nám vždycky snaží zvednout náladu. Ta druhá je zrovna v pubertì, tak poøád jenom držkuje. Ale jinak provokují obì stejnì. Obèas se musím hlídat, abych jim neublížil. (smìje se)

Football news:

De Paul about Messi: you will go to war for such a captain
Giggs on bale at Tottenham: Now we can see him play every week
Tottenham loan Vinicius from Benfica. He was the top scorer last season in Portugal
Hudson-Audrey wants to move to Bayern. The club has been trying to sign him since January 2019
Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday