Czech Republic

Z kamionu s řepou se stala vozová hradba přes hlavní tah

„Krátce pøed polednem pøijal operaèní dùstojník informaci o dopravní nehodì nákladního automobilu na Rychnovsku. Dvaatøicetiletý øidiè na pøímém úseku silnice I/11 mezi obcemi Lípa nad Orlicí a Èestice zøejmì najel na krajnici a havaroval,“ popsala mluvèí krajské policie Lucie Koneèná.

Náklad øepy zasypal celou vozovku, provoz byl zcela uzavøen. Škodu policisté odhadují na více než 400 tisíc. Øidiè pøed jízdou nepil.

„Pøíèina a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou pøedmìtem šetøení rychnovských dopravních policistù,“ uzavøela mluvèí.

U nehody zasahovaly tøi jednotky hasièù. „Pøi nehodì nebyl nikdo zranìn. Pøekládku vysypané øepy zajistil øidiè havarovaného auta,“ øekla ÈTK mluvèí hasièù Martina Götzová.

Hasièi na místo nehody vyslali technický kontejner z hradecké centrální stanice a z pøevráceného auta odèerpali asi 300 litrù nafty a hydraulický olej. Menší množství nafty uniklo do pøíkopu. Vrácení auta zpìt na kola udìlala specializovaná firma.

Minulé pondìlí vyjíždìli policisté a hasièi k podobné nehodì, pøi které se øepa vysypala z pøevráceného kamionu na okruhu v Hradci Králové. Havarovaný nákladní vùz postavily na kola jeøáby specializované firmy, øidiè se lehce zranil.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese