Czech Republic

Z Hniličkovy agentury mám dobrý pocit, chválí manažer volejbalového Karlovarska

Jak se koronavirová krize podepisuje na ekonomické situaci vašeho klubu?
Pro nás to má dvì roviny. První z nich je pøíjem ze vstupného, kde registrujeme výpadek na pøíjmech už z jarní èásti, ve které jsme pøišli o zápasy play off. A teï to pokraèuje. Druhou rovinou jsou finanèní prostøedky za úèast na evropských pohárech a urèité odmìny od partnerù formou bonusù za výsledky a odvedenou kvalitu.

Volejbalový klub Karlovarsko má témìø ètyøi desítky partnerù. Je vlivem souèasné situace ohrožena spolupráce s nìkterými z nich?
Všem našim partnerùm musím pøednì podìkovat za to, že po uplynulé sezonì, kdy jsme byli vyhlášeni vítìzi základní èásti extraligy, ale pak už se nehrálo, že s námi zùstali. Samozøejmì u nìkterých také cítím jejich ekonomické problémy, víme dobøe, že se situace komplikuje i jim. Jsme s nimi v kontaktu každý mìsíc, slíbili nám, že udìlají maximum, aby ve spolupráci pokraèovali.

To platí také o vašich klíèových partnerech?
Co se týká hlavních partnerù, zatím nemám žádné signály, že by nìkdo uvažoval o pøerušení spolupráce. Ale pro nás je dùležitý každý partner. Když to tak øeknu, dobrá je každá tisícovka, která do klubu pøijde. Podle mì je nesmysl, když se klub soustøedí na jednoho, dva partnery. Pokud jeden vypadne, pak nastává velký problém. Dùležité je vytvoøit si portfolio menších partnerù.

A to vytváøí ve vašem klubu rodinné prostøedí.
Ano, my to máme založené na takové rodinné bázi. Ti partneøi chodí na naše zápasy, podporují nás a naše dìti, spolu žijeme volejbalem. A za to jim dìkujeme.

Èím to, že øada partnerù je s vámi od samotného vzniku klubu?
Partneøi vidí a oceòují naši práci a vidí ty úspìchy. Nejen áèka, ale i úspìchy naší mládeže. Dostat se za šest let do extraligy juniorù a kadetù a mít zastoupení ve všech žákovských soutìžích, to je vizitka, že to dìláme kvalitnì a na úrovni.

Jak je pro klubový rozpoèet dùležitá podpora kraje a mìsta?
Jsem si vìdom toho, že koronavirová krize je obrovský problém nejen pro firmy, ale i pro mìsta a kraje. Ale vìøím, že podpora mìsta a regionu bude nadále minimálnì stejná jako dosud. A to pro všechny kluby, které mìsto reprezentují a pùsobí v kraji. Politici na komunální úrovni jsou tady èasto sami sportovci a moc dobøe vìdí, co sport potøebuje. Vìdí, že bez penìz to nejde a je jim jasné, že razantní úbytek finanèní podpory by sport položil.

Problematice klubù by mìli dokonale rozumìt i èinovníci Národní sportovní agentury. Jak vnímáte z pozice manažera klubu pøechod z ministerstva školství k tomuto správnímu úøadu pro sport?
Zúèastnil jsem se jednání s panem Hnilièkou a mám z toho dobrý pocit, vìøím, že ta zmìna bude ku prospìchu. Pøedstavitelé agentury jsou bývalí sportovní funkcionáøi a vìdí, jak to ve sportovním odvìtví chodí, chápou, kde jsou problémy. Navíc si kluby a svazy aktivnì objeli a budou se snažit situaci dál mapovat a øešit. Otázkou pak je, jak se v následujícím období bude daøit státu, jak bude silný.

Když se rozhovor toèí zejména kolem finanèních prostøedkù, jaké èerpáte dotace?
Existují dva druhy dotací. Klub mùže dostat dotace na mládež, kdy výše v celkovém souètu není omezena. Peníze pak lze použít samozøejmì pouze na mládež. V profesionálním sportu je to komplikovanìjší. Pokud jde o dotaci pro èinnost profesionálního klubu, tak je využití tìch prostøedkù velmi omezené. Uplatòuje se tu takzvané pravidlo de minimis, kdy klub mùže dostat podporu maximálnì 200 tisíc eur v souètu tøí úèetních období.

To je témìø 5 a pùl milionu korun. Zdá se to být hodnì penìz, ale s tím asi nebudete souhlasit.
Ono to na tøi roky není tolik. Když klub dostane nìjaké peníze na profesionální sport od mìsta, od kraje, tak se to sèítá a tu èástku nelze pøekroèit. Pokud by se tak stalo, pak by se musela vracet. A když se pøihodí neoèekávaná událost, že klub tøeba hraje Ligu mistrù, která je finanènì velmi nároèná, potom ty peníze z dotaèních titulù nemá klub jak sehnat. Nemùžou mu je dát, protože by pøekroèil tìch 200 tisíc eur bìhem tøí let.

Financování volejbalové mládeže Karlovarska je zajištìné?
Mládež našeho klubu podporují mìsto Ostrov, MŠMT, Èeský volejbalový svaz a Karlovarský kraj. A dotaèní tituly pro profesionální sport dostáváme od Karlovarského kraje, mìsta Karlovy Vary a urèitou èást dostáváme z Èeského volejbalového svazu.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net