Czech Republic

Z bývalého squatu Milada budou prostory Karlovy univerzity. Škola dva zchátralé objekty koupila za 57 milionů

Kupní smlouva byla uzavøena v øíjnu, v pátek byl podle mluvèí ÚZSVM Michaely Tesaøové poslední termín pro zaplacení èástky 56,753 milionu korun. „Univerzita však èástku stihla uhradit už první týden v lednu,“ sdìlila mluvèí ÈT. Nyní je ještì tøeba zapsat nového vlastníka do katastru. „Na katastrálním úøadu mají na vyøízení žádosti zhruba tøicetidenní zákonnou lhùtu,“ dodala.

Pozemek, který má UK pøevzít, je vìtší než dva hektary a kromì vil zahrnuje pøilehlý lesík. Na místì chce škola vybudovat zázemí pro lékaøské fakulty a Fakultu humanitních studií. „Poèítáme s vybudováním dalších prostor pro výuku, ubytování, sport a relaxaci,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Kapacitu nedaleké koleje chce škola navýšit o dalších 500 až 700 lùžek, dále vybudovat geopark, nauènou stezku a nová sportovištì na tenis a volejbal. Celý objekt bude pøidružen ke koleji 17. listopadu, která se nachází nedaleko opuštìných vil.

Vila Milada byla opuštìna v roce 1988, o deset let pozdìji se sem nastìhovali squateøi. Policie a správce domu se nìkolikrát pokoušeli objekt vyklidit, velkou akci podnikli v øíjnu 1998, kdy se na podporu squaterù demonstrovalo v centru mìsta. Koncem èervna 2009 nechal správce objektu vilu vyklidit. Na pøelomu èervna a èervence 2012 si squateøi v Miladì pøipomínali tøi roky od jejího vyklizení, pøi akci dùm obsadili, policie proti nim zasáhla. Squateøi její postup napadli u soudu, ten se postavil na stranu policie.

Stav obou budov je velmi špatný, provádìly se v nich pouze základní zabezpeèovací práce. „Stavebnímu úøadu Prahy 8 je známý stav budov z roku 2009, kdy byla kontrolní prohlídka a pøi ní bylo zjištìno, že došlo k zabezpeèení stavby zazdìním otvorù,“ uvedl tiskový mluvèí Mìstské èásti Praha 8 Martin Šálek. Univerzita zatím neví, jestli libeòské vily zbourá, nebo rekonstruuje. „Rozhodneme se na základì podrobného stavebnì-historického prùzkumu a terénního prùzkumu budov,“ sdìlil Zima.

Univerzita se bývalý squat snažila získat nìkolikrát. Nejblíže k tomu mìla v roce 2010, kdy tehdejší vlastník, státní Ústav pro informace ve vzdìlávání, pøipravil darovací smlouvu ve prospìch školy. Ministerstvo financí však podepsání smlouvy odmítlo z dùvodu nedoložení dokumentù potvrzujících veøejný zájem na bezúplatnosti pøevodu.

Football news:

Police conducted searches at the office of Barcelona. This is due to the scandal with criticism of the players in social networks
The modern top-match of the Premier League is a pressing battle (but not a show). Tuhelj and Solskjaer again proved it
Manchester United will ask for Lingard 20+ million pounds. He may be included in the transfer of Rice
Manchester United and Leeds are Interested in 30-year-old defender Torino Nkulu
The only time he got mad at me was when I put the kettle whistle on the tailpipe of his car. English coach Glen Roeder has died
Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%