Czech Republic

Z antuky do Ligy mistryň. Nekonvenční doba v Olomouci

Vysokı travnatı val vedle univerzitní sportovní haly obtáèí malı rovnı plácek a témìø dokonale skrıvá tøi antukové kurty na volejbal. V létì je možné tu obèas zahlédnout, jak si rekreaèní hráèi pøišli po práci zapinkat. Tentokrát je obsazení úplnì jiné.

Míèe tu pøes sí prohání volejbalistky VK UP Olomouc, tım peèlivì skládanı pro Ligu mistryò. 

Jinou možnost, jak si zahrát, kvùli koronavirovım opatøením nemá a první zápas s Chemikem Police se blíží. „Ten antukovı povrch je samozøejmì nebezpeènı na zranìní, takže je to bez vıskoku a spíš jen, aby si holky na ten balon sáhly,“ popisuje trenér Petr Zapletal.

Když to nejde jinak, chodíte alespoò ven?
Minulı tıden každá hráèka dostala individuální plán na domácí posilovnu, kterı pro nì pøipravil náš kondièní trenér. Od pondìlka jsme zaèali s pøípravu venku, bìhali jsme a pak šli na workoutové høištì. V úterı jsme byli na atletickém stadionu a teï máme dva dny v plánu volejbal na antuce.

Co vám dá takovı trénink?
Jen ten pocit míèe, jinak moc ne, povrch je úplnì jinı. Pro hráèky, které mají problémy s koleny, není antuka ideální, mùže jim to sklouznout a nìco se jim stát. V rozbìhnuté sezonì to není ideální, ale je to jediná možnost, kterou mùžeme využít, aby si holky na balon sáhly.

Jak na to reagují zahranièní posily?
Je to samozøejmì všechno nové, ale restrikcím budou èelit i v zahranièí. I když tam je sport otevøenı a bez divákù. Nevím, proè to u nás tak je, a v jinıch zemích to jde jinak. Požádali jsme o nìjakou vıjimku, která ještì nebyla vyslyšená, takže musíme èekat. Hráèky na to musí reagovat, jsou profesionálky a musí to zvládnout.

Jedná se o vıjimku pouze pro olomouckı klub, kterı èekají evropské poháry? Tedy analogicky, jako to funguje ve fotbale?
Pøesnì. Èeká nás Champions League už 11. listopadu a musíme minimálnì ètrnáct dní pøedtím trénovat. Jestli nouzovı stav skonèí 3. listopadu, budeme potom rádi, že mùžeme trénovat. Do té doby se asi nedá nic dìlat.

Bude to staèit, když v jinıch zemích hrají?
Samozøejmì to staèit nebude. Nebudeme si nic nalhávat, tréninkové manko bude znát. Mìli jsme rozjetou nìjakou posilovnu, síla byla, technika a herní pohoda, kterou jsme získali, tak samozøejmì odejde. To si nemùžeme nalhávat. Tøi tıdny bez volejbalu je strašnì moc a bude trvat tak mìsíc, než se do toho zase dostaneme.

Nemáte pocit, že jít v tomhle roce do Champions League byl ponìkud bláznivı nápad?
No, v té dobì se nedalo pøedpokládat, že to tak dopadne. Samozøejmì risk to byl, protože i finance to stojí. Zpìtnì už víme, že ten risk byl velkı a asi zbyteènı. Ale je to poøád prestiž, teï se úplnì taky neví, jestli se Champions League bude hrát, nebo ne, protože restrikce jsou všude velké. CEV (Evropská volejbalová konfederace) k tomu zatím žádné informace nedává, poøád se èeká.

Takže je ve høe i to, že se letos Liga mistryò zruší?
Myslím, že ano. Cestovat se moc nedá, v urèitıch zemích se po pøíjezdu musí na ètrnáct dní do karantény a nevím, jestli dostanou sportovci vıjimku. Bude to urèitì nákladné, protože na každı vıjezd se musí udìlat covid testy, které si musí zaplatit klub. Je to neznámá, každá zemì èeká, co bude.

Jako trenér èelíte v Olomouci hodnì zajímavım vızvám.
(smìje se) Je to takové nestandardní, to máte pravdu.

Loni jste coby nováèek pøevzal mistrovskı tım. Letos mì zarazila dramatická promìna kádru, kdy odešlo deset hráèek a zùstaly dvì.
V tom mám prsty já. Od tımu jsem cítil, že potøebuje dostat úplnì jinı impulz. Spousta hráèek chtìla odejít a držet je na sílu by nemìlo cenu. A myslím, že se nám to povedlo a vytvoøila se skvìlá partie. A ty, které odešly, jsou tøeba taky spokojené. Nikde není dáno, že hráèka musí v klubu vydržet deset let, nebo rok, to je profesionální sport. Já jsem cítil, že tım nešlape, jak by mìl, a chemie v nìm vùbec nebyla. Proto jsem se s vedením rozhodl pro tento krok.

Petr Zapletal dohlíží na trénink olomouckıch volejbalistek

Petr Zapletal dohlíží na trénink olomouckıch volejbalistek

Jak jste spokojenı s vısledkem?
Maximálnì. Pracovat s tìmito hráèkami jako je Pilepiæová, Madsenová, Schlegelová a jiné je radost. Na tréninky se tìším, vytváøí strašnì pozitivní atmosféru. Je to nìco úplnì jiného než minulı rok.

Kdo je lídrem tımu?
Jeví se, že chorvatská univerzálka Pilepiæová byl dobrı kup, to je razantní bomberka, která dává tımu kostru. Samozøejmì Kaèa Válková, to je distribuce nahrávky, pøes ni jde každı balon. To jsou stìžejní hráèky tımu.

Pùvodnì jste podepsali jiné hráèky, Brazilku èi dvì Kubánky, nakonec však kvùli covidu nepøijely. Jak jste shánìli náhrady?
Je to práce manažerù a za ta léta, co jsem hrál, jsem si udìlal mezi nimi spoustu kontaktù, takže to pro mì nebyla taková neznámá. V tom prostøedí jsem se pohyboval celı život a vím, jak to chodí, když se podepíše smlouva, nebo se musí ukonèit, a co se má udìlat právnì. Když covid zakázal, aby pøijely tyto hráèky, tak jsem znovu kontaktoval manažery a zaèal jsem vybírat náhrady. Každı hráè je v nìjakém šuplíku cenovém a hráèském. Manažeøi vìdìli, že budeme hrát Champions League a po rozhovoru se mnou mìli jasno, v jakém šuplíku budeme vybírat.

Mezinárodním prostøedím jste prošel jako hráè, je tohle vaše vıhoda, kterou pøinášíte do klubu, jenž v minulosti sázel pøedevším na tuzemské volejbalistky?
Pøesnì tak. Dvanáct let jsem hrál v zahranièí a v každém tımu byl nìjakı zahranièní hráè, jestli pìt, šest nebo dva, vždycky tam nìjakı byl. A je jedno, jestli je vytvoøenı tım z èeskıch hráèek, nebo zahranièních. Ta finanèní stránka se má tak, že spousta zahranièních hráèek má vìtší kvalitu a stojí ménì penìz než èeské hráèky. A vzhledem k tomu, že kvalitních èeskıch hráèek není tolik, museli jsme zvolit tuto cestu.

Jakou øeèí se dorozumíváte?
Oficiální jazyk je v tımu angliètina. Èeské hráèky umí skvìle anglicky, takže tam není žádnı problém.

V extralize jste stihli odehrát ètyøi zápasy a všechny vítìznì. Mìl jste pocit, že jde tım správnım smìrem?
To už jsem vidìl v pøípravì. Probíhala velmi dobøe, zápasy v Polsku mi hodnì ukázaly, a i kdybychom prohráli nìjakı z tìch ètyø zápasù, tak bych vìdìl, že ta cesta je správná, a vısledek by døív, nebo pozdìji pøišel. Tím, že jsme vyhráli tìžkı zápas s Olympem i v Brnì, tak mi to jen dokázalo, že hráèky jsou strašnì moc motivované, chtìjí jít za vítìzstvím a chtìjí poøád pracovat.

U novì složeného tımu trvá sehrát základní èinnosti, zvyknout si na nahrávaèku. To vše je teï pryè?
Máte pravdu, je to tak. Nìco tam samozøejmì zùstane, ale musí se to obnovit, a bude to trvat urèitì dva tøi tıdny. Kondièní pøipravenost nebude taková jako pøedtím, takže hráèky budou víc náchylné na zranìní, a na to si také musíme dávat pozor.

V Lize mistryò vás èekají Chemik Police, Dinamo Kazaò a italská Novara. Kde jste se mezi nimi kvalitativnì vidìli?
No nebudeme si nic nalhávat, kvalitativnì jsme nejhorší, protože Kazaò a Novara jsou velmi silné tımy. A Chemik taky, ale když teï sleduju polskou ligu, už má Chemik dvì porážky. Jeví se jako hratelní a podle mì nesložili tak silnı tım jako v posledních dvou letech. Tam vidím nìjakou nadìji.

S jednou vıhrou nad Chemikem byste tedy byli spokojení?
Urèitì, každı set a každá vıhra bude velká vzpruha pro tım a dobrı vısledek.

Liga mistryò mìla bıt velké lákadlo pro olomoucké diváky, ale teï to vypadá, že pokud se bude hrát, tak patrnì bez nich. Byl byste hodnì zklamanı?
Už se na to pøipravuji, že jestli restrikce dovolí hrát, tak to bude urèitì bez divákù. Zaèíná se už 11. listopadu, a jestli dovolí vnitøní sporty, tak trénovat a hrát, ale s prázdnımi tribunami. A myslím si, že to tak bude celou sezonu.

Napøíklad hokejové kluby mají pøíjmy hodnì spojené s návštìvností a bez nich poèítají vıznamné ztráty. Jak je to u volejbalu?
Volejbal není v Èeské republice natolik populární, aby tam chodilo pìt tisíc lidí. My jsme rádi, když pøijde tisíc lidí a to vstupné není tak vysoké. Pro klub to tedy není taková zátìž, když nepøijdou diváci a myslím, že v rozpoètu se to tak neprojeví. Daleko horší je absence podpory. I když pøijde tøi sta divákù, tak je to nìco jiného, než když tam není vùbec nikdo.

Football news:

Inzaghi on the draw with Juve: we Could have won if Benevento had been smarter on the counterattack
Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart