Czech Republic

Vzdušný prostor vojenských letišť na Slovensku budou hlídat české radary

Pardubická spoleènost Eldis dodá na Slovensko komplexní radarové systémy RPL-2000 na letištì Kuchyòa-Malacky, Sliaè a Prešov. Smlouvu firma podepsala se slovenskım ministerstvem obrany v pondìlí. Cena zakázky èiní 19,7 milionu eur, tedy zhruba 516 milionù korun.

„Díky tomu, že jsme uspìli, máme na pøíští tøi roky zajištìnou práci jak ve vırobì, tak pøi instalaci u zákazníka,“ uvedl øeditel spoleènosti Aleš Jedlièka.

V každém z pøíštích tøí rokù dodá firma systém na jedno z letiš. Prvním místem bude letištì Kuchyòa-Malacky.

„Technika po životnosti je pravdìpodobnì druhım nejèastìjším problémem v našich ozbrojenıch silách hned po havarijním stavu infrastruktury. Je to smutné, ale zároveò jasné zrcadlo zanedbání nezbytnıch investic do modernizace a rozvoje,“ uvedl k zakázce slovenskı ministr obrany Jaroslav Naï.

Radarovı systém RPL-2000 patøí mezi úspìšné produkty spoleènosti s øadou instalací v zahranièí. V Èeské republice slouží na ètyøech leteckıch základnách èeské armády v Praze-Kbelích, Pardubicích, Námìšti nad Oslavou a v Èáslavi.

Systém tvoøí primární pøehledovı radar RL-2000, monopulzní sekundární pøehledovı radar MSSR-1 a pøesnı pøibližovací radar PAR-E. Komplexní systém zajišuje pøehled o letadlech v okolí letištì, bezpeèné navádìní na pøistání a v pøípadì sekundárního radaru také komunikaci s letouny.

Pardubickı vırobce s úspìchem na Slovensku získá vıznamnou referenèní zakázku v èlenské zemi NATO. „Naše spoleènost usiluje o to, aby se více prosadila na západních trzích,“ konstatoval Jedlièka. V souèasné dobì se úèastní velkého tendru na pøibližovací radary v Nìmecku.

Firma i pøes potíže zpùsobené koronavirovou pandemií øeší vıznamnou zakázku pro tøináct civilních letiš v Èínì a v uplynulıch mìsících instalovala své vırobky v Malajsii nebo v Bulharsku.

Firma patøící do prùmyslové skupiny Czechoslovak Group pøíští rok oslaví tøicet let od svého vzniku. Loni pardubickı vırobce radarovıch systémù zaznamenal takøka miliardovı obrat a vzhledem k množství zakázek otevírá novou vırobní halu.

Football news:

In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament
Pirlo took the first trophy as a coach-snatched the Super Cup from Gattuso. And once they won together