Czech Republic

Vzájemně se sledujte a napomínejte, vyzvala Novozélanďany premiérka

„Nyní žádám každého víc než kdy jindy, aby pokraèovali ve vzájemné podpoøe. A pokud to znamená napomenout rodinného pøíslušníka èi kolegu za nedodržování pravidel, pak bychom to mìli udìlat. Udìlejte to laskavì, ale udìlejte to,“ uvedla Ardernová na tiskové konferenci. 

Premiérka dodala, že to neznamená zaèít okamžitì hlásit úøadùm jména lidí, kteøí porušili opatøení, nıbrž je pøímo konfrontovat.

„Øeknìte rodinnému pøíslušníkovi, kterı by se mìl izolovat, aby nechodil ven. Nebo øeknìte kolegovi, kterı se objeví v práci, i když by mìl bıt v izolaci èi èekat na vısledky testù, a jde domù...Všichni bychom se mìli vzájemnì nabádat, abychom následovali pravidla.“

„Souhlasím (s ní). Vìtšina Novozélanïanù dodržuje pravidla, ale vždycky budou lidé, kteøí neposlouchají,“ øekla portálu iDNES osmadvacetiletá Novozélanïanka Ella. Byla by i pro pøísnìjší tresty.

„Lidé, kteøí poruší pravidla jednou, by mìli dostat pokutu. Ti, co je poruší podruhé, by mìli dostat dvojnásobnou pokutu. A pokud nìkdo poruší pravidla i potøetí, tak by mìl jít do vìzení.“

Premiérka naøídila v sobotu sedmidenní uzávìru Aucklandu, kde se objevil novı pøípad nákazy koronaviru. Zdravotníci zjistili, že jednadvacetiletı student, takzvanı pøípad M, navštívil lékaøe, posilovnu, univerzitu, zatímco èekal na vısledky testù. Ty byly pozitivní.

Jeho matka, pøípad N, byla v kontaktu s rodinou spojovanou s døívìjším ohniskem koronaviru na pøedmìstí Aucklandu Papatoetoe. Matka šla na procházku s ženou z druhé nakažené rodiny, která mìla  jít do izolace.

„Rodina šla do karantény, ale v malém okénku bìhem 24 hodin, kdy jsme byli na úrovni tøi, porušili pravidlo a nikdy nám o tom neøekli. A nyní vidíme dùsledky,“ uvedla premiérka. Novı Zéland používá ètyøi úrovnì vıstrah, Auckland je nyní na tøetí. „Není v poøádku, aby nìkolik èlenù pìtimilionového tımu nás podrazilo,“ dodala.

Opozice požaduje pøísnìjší pokuty

Pøíèiny zavedení lockdownu v Aucklandu vyvolaly silné pobouøení. Opozièní Novozélandská národní strana chce pøísnìji trestat lidi, kteøí porušují pravidla.

„Je na èase, abychom zaèali klepat na dveøe a zajistili, že ti, co mají bıt na dva tıdny v izolaci, v ní skuteènì jsou,“ uvedl mluvèí strany Chris Bishop. „A pokud ne, pak je náležitım zpùsobem potrestejme a uèiòme jistım, že se o tom lidé dozvìdí, a to nedìlají.“

Podle Bishopa je Auckland dokladem, že novozélandskı „model vysoké dùvìry“ selhává.

„Lidé necítili tlak na dodržování pravidel, protože neexistují žádné sankce,“  tvrdí. Novozélandská policie dosud neuložila žádnou pokutu za nenošení roušky v letadle èi veøejné dopravì. 

Podle Ardernové je pochopitelné, že lidé jsou naštvaní a chtìjí vidìt pøísnìjší tresty za porušení pravidel. Není si ale jistá, zda to je správnı pøístup. „Jak ale zajistíme, aby nám lidé øekli pravdu? Pro nás není nic hodnotnìjší než v tìchto scénáøích vìdìt, kde došlo ke kontaktu,“ namítá.

Premiérka je pøesvìdèená, že policisté jsou ti, kdo mají dohlížet a prosazovat právo, nikoliv politici. Lidé, kteøí porušili pravidla zavedená k zamezení šíøení koronaviru „už èelí dùsledkùm úplného odsouzení zemì.“

Ardernová má podporu u vùdce liberální strany ACT Novı Zéland Davida Seymoura, kterı se také obává, že pokuty jen odradí lidi od toho, aby se šli testovat. Podle Seymora by se mìl Novı Zéland inspirovat u Tchaj-wanu a ve vìtší míøe používat moderní technologii ke sledování lidí.

Zemì s necelımi pìti miliony obyvatel od poèátku pandemie zaznamenala jen nìco pøes 2 000 infekcí a v boji proti covidu-19 patøí mezi ty nejúspìšnìjší. Média vyzdvihovala rychlou reakci Ardernové, která na poèátku pandemie zavedla jednu z nejpøísnìjších uzávìr zemì na svìtì. Dosud do zemì nesmí žádní cizinci. 

I po uvolnìní pravidel vláda pøistupuje pøíležitostnì v pøípadì potøeby k regionálním lockdownùm, jako je ten nynìjší v Aucklandu. Obyvatelé mohou domov  opustit pouze v pøípadì nákupu základních potøeb a pøi vıkonu nepostradatelnıch zamìstnání.

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed