Czech Republic

Vyžíval se v surovostech, pak bojoval za IS. Iráčanovi z Vysočiny hrozí 20 let

Rodák z Bagdádu, kterı mìl v Èesku trvalı pobyt, odcestoval v lednu 2015 z Letištì Václava Havla do Istanbulu. Podle státního zástupce odjel se zámìrem pøipojit se k bojovníkùm IS, což se mu také podaøilo. 

Z Turecka se dostal na území severního Iráku, které tehdy IS ovládal. V dubnu 2015 se pak údajnì zúèastnil bojové ofenzivy k hlavní irácké ropné rafinérii v Bajdží, podle obžaloby „se zámìrem zpùsobit protivníkùm Islámského státu zranìní èi smrt“.

Státní zástupce dále uvedl, že muž útoèil proti irácké armádì i koalièním jednotkám a byl zranìn pøi náletu americké øízené rakety. Následnì údajnì vystoupil i v propagandistickém videu IS, kde v arabštinì pronesl „poté, co nám vítr donesl vaši munici, tak tato munice se vám vrací, aby vás udusila svım kouøem s povolením Alláha, a my jsme teï vprostøed rafinérie“.

V místì bojù muž podle obžaloby také vaøil jídlo dalším èlenùm IS a pozdìji se v Mosulu podílel na propagandì teroristické organizace, za což pobíral minimálnì od února 2016 do kvìtna 2017 plat. Pùsobil údajnì na pozici uèitele, v oddìlení leteckého fotografování, v oddìlení denních tiskovıch zpráv a v oddìlení záležitostí mudžahedínù.

Pražskı mìstskı soud se zaène pøípadem zabıvat v lednu, a to v mužovì nepøítomnosti. Vyplıvá to z obžaloby, kterou získala ÈTK.

Otec mu poslal životní úspory

Státní zastupitelství døíve obžalovalo také mužova otce, kterı synovi poslal z Havlíèkova Brodu do Mosulu 54 tisíc korun. Za zloèin financování terorismu dostal tøíletou podmínku.

„Poslal jsem mu celoživotní úspory. Vnitønì jsem se stydìl za to, co syn provedl. Boj neuznávám, proto jsem z Iráku odešel, kdo by chtìl bydlet v pekle,“ vypovìdìl pøed soudem drobnı ètyøiasedmdesátiletı Iráèan, kterı žije 14 let na Vysoèinì a pracuje ve spedièní firmì jako dispeèer.

Zpoèátku to vypadalo, že se syn usadí u otce v Èesku, do té doby ho vychovávala matka v zahranièí. V Èechách si našel pøítelkyni a chtìl zde studovat na vysoké škole.

Jenže pak se zaèal mìnit. Pøestal se holit a støíhat a sledoval na videích vraždy lidí, topení zajatcù v klecích a máèení do kyseliny. Ke zmìnì života nutil i svou tìhotnou pøítelkyni, s níž uzavøel islámskı sòatek.

„Musela jsem kvùli nìmu vymìnit svého gynekologa za gynekoložku. Zakazoval mi brát v tìhotenství vitamíny, protože to podle nìj nebylo v souladu s jeho vírou,“ zní ve vıpovìdi dnes už bıvalé mužovy ženy.

Islamistickı teroristickı IS byl na vrcholu moci v letech 2014 a 2015, kdy v èervnu 2014 vyhlásil na dobytém území na severozápadì Iráku a na vıchodì a severu Sırie takzvanı chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce. Do jeho èela se tehdy v Mosulu postavil vùdce abú Bakr Bagdádí, kterı byl loni zabit pøi operaci amerického speciálního komanda.

V Iráku byl Islámskı stát definitivnì poražen v prosinci 2017, v Sırii loni v bøeznu. V Iráku i Sırii nyní pùsobí jeho izolované skupiny, podporují jej i spøíznìné skupiny tøeba v Egyptì èi Somálsku. Od roku 2015 se pøihlásil k mnoha teroristickım útokùm. V minulosti byl napojen na teroristickou sí Al-Káida.

Synovi z Islámského státu poslal veškeré úspory, dostal podmínku (20. èervence 2020):

Football news:

Manchester United will not give van de Beek on loan. The club wants to keep the squad to fight for trophies
Pep about the Super League: We can't lose the national leagues. To create a super-Premier League, you need to reduce the number of participants
Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope