Czech Republic

Vysvětlíme spojencům z EU a NATO, o co jde v kauze Vrbětice, slibuje vicepremiér Hamáček

Èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do výbuchu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby. V sobotu veèer to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s Hamáèkem, který je ministrem vnitra a doèasnì øídí i ministerstvo zahranièí. Èesko na to reaguje vyhoštìním 18 pracovníkù ruského velvyslanectví v Praze, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruských zpravodajských služeb. Rusko v prvních reakcích oznaèilo informace za absurdní a oèekává odvetné kroky vùèi èeským diplomatùm v Moskvì.

„Instruoval jsem naše velvyslance pøi EU a NATO, aby informovali naše spojence o kauze Vrbìtice. V pondìlí o tom budu mluvit i na zasedání ministrù zahranièí EU,“ uvedl Hamáèek. Ve støedu by mìl Hamáèka podle døívìjšího vyjádøení Hradu ve funkci šéfa èeské diplomacie vystøídat kandidát ÈSSD Jakub Kulhánek.

Mnozí opozièní politici považují informace o zapojení ruských agentù do exploze vrbìtického areálu za skandální a vyzvali Babiše, aby téma nastolit pøi jednání NATO i Evropské unie. Babiš ještì v sobotu veèer hovoøil s pøedsedou Evropské rady Charlesem Michelem a o kauze Vrbìtice ho informoval. „Na pøíští Evropské radì budu naše partnery podrobnì informovat,“ dodal èeský premiér.

Èeští kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zloèinu „v souvislosti s provìøováním okolností závažné trestné èinnosti“ pátrají po dvou mužích s ruskými pasy, kteøí se v dobì výbuchu ve Vrbìticích pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle fotografií i jmen z pasù hledaných mužù jde o stejné muže, kteøí jsou podezøelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude