Czech Republic

Vysilující kašel, horečka, vyčerpání. S mutacemi mají problém i třicátníci

Zhruba prvních pìt dní domácí karantény mu bylo docela dobøe. Pátı den se ale objevily první pøíznaky. Stoupla mu teplota, mìl zimnici a až dávivı kašel. Další den mìl horeèku 38,7. Silnı kašel neustupoval, bolelo ho celé tìlo a špatnì se mu spalo. Sedmı den prospal skoro celı. Že jde o britskou mutaci koronaviru zjistily testy.

„Mìl jsem poøád horeèku, vyspal jsem se až po dvou Ibalginech. Z polospánku mì budily akorát záchvaty silného suchého kašle. Devátı den jsem mìl teplotu pøes 39 stupòù, poøád jsem hodnì kašlal a byl jsem vydìšenı z pocitu ztráty dechu. Dostal jsem pulzní oxymetr, co mi z prstu mìøí okyslièení krve, takže èlovìk pozná, kdy mu to hodnì klesá a musí hned do nemocnice. To mì uklidnilo,“ popisuje Jakub Janda.

Pulzním oxymetrem, kterı dostal od kamaráda po covidu a je bìžnì dostupnı, si každou hodinu mìøil míru okyslièování krve. Nejvìtší strach mìl z toho, že nepozná chvíli, kdy je situace kritická a mìl by si zavolat pomoc, protože poøád kašlal.

„Díky tomuto mìøení jsem byl klidnìjší. Vìdìl jsem, že náhlı pokles okyslièování krve vèas chytím a stihnu se nechat hospitalizovat,“ popisuje Janda, kterı byl desátı den v karanténì úplnì vyèerpanı. Skoro nezvládl vstát z postele a kašel nepolevoval. Vysoká horeèka neustupovala ještì ètyøi dny. První úlevu cítil až po ètrnácti dnech v karanténì, devátı den po prvních pøíznacích.

„Tehdy mi teplota spadla na 37,3. Poøád jsem sice mìl záchvaty kašle, ale už jsem nemìl pocit dušení se. Den poté už jsem byl bez teploty, lehce jsem pokašlával a poprvé jsem se normálnì najedl,“ popisuje zaèátek rekonvalescence tøicetiletı Janda.

„Mám obrovskı respekt pøed zdravotníky, kteøí jsou hrdiny dnešní doby. Mìl jsem nakonec docela mírnı prùbìh, nepotøeboval jsem hospitalizaci, díkybohu. Strach jsem mìl ale velikı. I na základì této osobní zkušenosti se opravdu hodnì bojím o blízké lidi,“ dodává.

Aktuálnì hospitalizovanıch pacientù s covid-19 je 8 162, z toho je 1 661 v tìžkém stavu. Podle dat ale stále nejvíce pøibıvá hospitalizovanıch nad 75 let. Zkušenosti s nemocí covid-19 mají však stále mladší roèníky. Pøi poèátku pandemie konèili v nemocnicích pøedevším starší lidé, kteøí mìli také zpravidla další, pøidruženou nemoc. Dnes jsou na lùžkách intenzivní péèe i pacienti kolem 50 let. 

„Mezi pacienty ve vážném stavu máme nyní i mladší, narozené v letech 1972–1976. Mají velmi tìžce postižené plíce. V posledních dvou tıdnech u nás bohužel boj s covidem prohrálo i nìkolik lidí ve vìku kolem 50 let,“ popsala situaci napøíklad mluvèí nemocnice v Karviné-Ráji Vìra Murínová.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better