Czech Republic

Vyšehradské schůzky se měl zúčastnit i náměstek VZP, Šmehlík to odmítl

Správní radu VZP èeká vıbìr nového øeditele, Šmehlík je možnım nástupcem. VZP je nejvìtší zdravotní pojišovna v zemi. Má 5,9 milionu klientù. Podle pùvodního plánu mìla letos hospodaøit s pøíjmy 215,6 miliardy korun a s o 30 milionù nižšími vıdaji. Øediteli pojišovny Zdeòku Kabátkovi konèí 3. prosince druhé funkèní období. Podle médií by jeho nástupcem mohl bıt právì Šmehlík.

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve støedu v noci vychází bez roušky z uzavøené restaurace. Vyfotografoval pak také Faltınka. Dalším úèastníkem noèní schùzky byl øeditel ostravské fakultní nemocnice Jiøí Havrlant. Podle ÈT byl na místì i Šmehlík.

Prymula øekl, že mluvil jen s Faltınkem a Havrlantem. „Nemùžu vylouèit, že tam probíhala nìjaká další schùzka,“ uvedl ministr zdravotnictví. Dodal, že Šmehlíka nevidìl. „Urèitì tam nebyl (Šmehlík), nebo musel bıt v prostoru, kde jsem ho nevidìl,“ dodal Prymula. Vylouèil, že by na schùzce mluvili o vedení VZP.

Šmehlík odmítl, že by se setkání úèastnil. „Jednoznaènì odmítám spekulace o mé údajné úèasti na této schùzce. Schùzky jsem se nezúèastnil, v dobì jejího konání jsem byl doma se svojí rodinou,“ uvedl námìstek VZP. Podle nìj je za šíøením „zcela nepravdivıch informací“ snaha zpolitizovat volbu øeditele pojišovny.

Volba nového šéfa VZP

Nového šéfa bude vybírat správní rada VZP. Ta má 30 èlenù. Deset z nich vybírá vláda na návrh ministra zdravotnictví. Prymula navrhl vımìnu nìkterıch èlenù. Podle nìj o tom kabinet zatím nejednal, protože na obmìnì není „všeobecnı souhlas, primárnì premiéra“. Podle ÈT má Šmehlík podporu 16 èlenù rady i pøedsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a Faltınka. Prymula dnes uvedl, že navrhoval vımìnu „osob, které byly spjaty s pøedchozím vedením a v podstatì s panem námìstkem“. Správní rada VZP má naplánované jednání na pondìlí, zda má však na programu i personální otázky, se dnes ÈTK nepodaøilo zjistit.

Podle Prymuly jsou dvìma „hlavními kandidáty“ na post øeditele VZP Kabátek a Šmehlík. Informaci ÈT, že by se øeditelem mohl stát šéf ostravské fakultní nemocnice Havrlant, nepotvrdil. „Tuhle informaci já nemám,“ øekl dnes Prymula. Dodal, že s Havrlantem mluvil na schùzce o testování. Pokud by se podle ÈT stal šéf ostravské nemocnice øeditelem VZP, mohl by Šmehlík zùstat ve vedení pojišovny jako jeho námìstek. „Pøišel jsem v dobì, kdy se tohle neøešilo,“ øekl k noènímu setkání Prymula.

Havrlant je lékaø atestovanı v oborech chirurgie a veøejné zdravotní pojištìní. Do èela ostravské nemocnice se postavil loni v polovinì února poté, co vyhrál vıbìrové øízení. Do té doby od roku 2003 pùsobil v RBP zdravotní pojišovnì jako námìstek øeditele pro zdravotnictví, pøedtím od roku 1996 jako vedoucí odboru revizních lékaøù. V letech 1988 až 2004 pracoval jako lékaø na chirurgickém oddìlení Vítkovické nemocnice.

Aktivisté, nìkteré organizace a média poukazují na pøípadnı støet zájmù ve zdravotnictví. Podniká v nìm napøíklad Babišùv svìøenskı fond i firma Prymulovy dcery. Tıdeník Euro.cz v sobotu napsal, že firma Medimun, kterou ovládá dcera Prymuly, získala letos v srpnu dotaci více než 650 tisíc korun z operaèního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze mají jít na nákup technologií k vırobì dezinfekce. Podle tıdeníku byla firma dosud vìtšinou ztrátová a vykazovala minimální èinnost.

Football news:

Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds
Kiknadze and Meshcheryakov-out! Rabiner after Loko's defeat by Red bull