Czech Republic

Vypukl boj o holé životy. Hromadné postižení vyhlašují další nemocnice

„Pokud jde o kapacitu lùžek intenzivní péèe, tak ta je vyèerpaná zcela. Pokud jde o lùžka standardní péèe, tak tam už teï máme pacienty na pøistılkách a nedokážeme ji dále rozšíøit, chybí nám personál,“ uvedl v úterı pro Èeskou televizi hejtman Pardubického kraje Martin Netolickı.

Popsal tak tristní situaci v tamních nemocnicích. Pokud ji ale èlovìk srovná s ostatními kraji, podle oficiálních statistik ministerstva zdravotnictví o tom nejsou o nic lépe.

Ve støedu došlo také na Karlovarskı kraj. Nemocnice vzhledem k epidemii koronaviru vyèerpaly své kapacity a budou poskytovat jen neodkladnou a nezbytnou péèi podle dostupnıch sil a prostøedkù, uvedl po jednání krajského krizového štábu hejtman Petr Kulhánek. Bezpeènostní rada kraje a krizovı štáb opìt upozornily na kritickou situaci nemocnic v regionu a na nedostatek lùžek pro pacienty s covidem.

Podle krizového štábu akutní poskytovatelé lùžkové péèe v kraji vyèerpali své personální a technické možnosti. „Zástupci Karlovarské krajské nemocnice (Nemocnice Karlovy Vary a Nemocnice Cheb) Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov upozornili, že nemocnice budou poskytovat vıhradnì péèi neodkladnou a nezbytnou dle dostupnıch sil a prostøedkù,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje, v nìmž byly kvùli rychlému šíøení koronaviru v uzávìøe dva okresy ze tøí.

Bezpeènostní rada a krizovı štáb projednávaly také stav hromadného postižení osob. Ten ale vyhlášen nebyl. Mluvèí krajského úøadu Jana Pavlíková upozornila, že hromadné postižení osob je vnitøní pøepis, kterı nemùže vyhlásit krizovı štáb.

V Karlovarském kraji je nyní volnıch osm procent lùžek s kyslíkem, pro covidové pacienty zbıvá 26 lùžek, pro ostatní pacienty také 26, vyplıvá z údajù ministerstva zdravotnictví. Jednotky intenzivní péèe jsou k dnešku volné z pìti procent. Pro pacienty s covidem-19 není aktuálnì k dispozici žádné volné intenzivní lùžko, pro ostatní zbıvají ètyøi.

Obdobnì na tom jsou i nemocnice v Plzeòském kraji. Tamní krizovı štáb zasedne až v pátek a bude øešit, jak postupovat dále. „Situace v našem kraji je skuteènì kritická. Nejvìtší nemocnice v kraji je Fakultní nemocnice Plzeò a ta je již na hranì vyèerpání kapacit,“ popsala mluvèí kraje Eva Mertlová.

A také hejtman kraje Vysoèina Vítìzslav Schrek zmínil možnost vyhlášení stavu hromadného postižení osob. „Jsme pøipraveni na zhoršující se stav reagovat – jednou z možností, kterou nevyluèujeme a chceme na ni bıt pøipraveni, je i vyhlášení stavu hromadného postižení osob. Jde o stav, kterı øeší poskytování zdravotních služeb pøi mimoøádnıch událostech. Vedení kraje se domnívá, že souèasná situace mùže bıt dùvodem pro jeho pøípadné vyhlášení ,“ uvedl Schrek s tím, že pùjde o hlavní bod zítøejšího jednání krizového štábu.

A ještì ve støedu èi ve ètvrtek pravdìpodobnì èeká vyhlášení stavu hromadného postižení osob i Støedoèeskı kraj. Již do nìj pøešly dvì nemocnice – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a Klaudiánova Nemocnice v Mladé Boleslavi. 

„Zdravotnické zaøízení se dostává do režimu provozu, kdy úroveò poskytované péèe z dùvodu relativního èi absolutního nedostatku zdrojù již neodpovídá bìžnému standardu poskytování zdravotní péèe v ÈR. Poskytovatel zdravotní péèe jej vyhlásí v pøípadì vyèerpání všech provozovanıch i reprofilizovanıch lùžkovıch kapacit, kdy není schopen další kapacity vytvoøit. Situace se vyvíjí rychle, dnes nebo zítra oèekáváme vyhlášení stavu hromadného postižení osob v dalších nemocnicích, pøípadnì plošnì v celém kraji,“ uvedla na Twitteru hejtmanka Petra Pecková.

Hromadné postižení osob

Situace, kdy zasahující tımy zdravotnické záchranné služby musí postupovat jinım zpùsobem než v bìžné každodenní praxi.

Nastupuje postup v intencích medicíny katastrof. Tedy zdravotníci se nemohou vìnovat jednomu konkrétnímu pacientovi, ale musí co nejdøíve vhodnım zpùsobem stanovit priority ošetøování a odsunu u všech postiženıch.

Ke støedeènímu ránu je v kraji hospitalizovanıch 639 pacientù s koronavirem. Z toho 114 je v tìžkém a 385 ve støednì tìžkém stavu. „Z tìchto pacientù 110 vyžaduje intenzivní péèi, u dalších 6 je poskytována vysokoprùtoková oxygenoterapie na standardním lùžku,“ dodala Mertlová.

A situace se horší. Každı den pøibude asi patnáct covidovıch pacientù. Trend se drží už druhı tıden a pro nemocnice je dlouhodobì neudržitelnı. Zbıvá jen tøicet lùžek standardní péèe a nula lùžek vyšší intenzivní péèe. Kraj se sice snaží reprofilizovat další lùžka, naráží ale na personální kapacity.

Padá už i hlavní mìsto

Hùøe než Pardubickı kraj je na tom podle statistik ministerstva zdravotnictví i kraj Libereckı. Zbıvají mu dvì volná lùžka intenzivní péèe pro pacienty s covidem-19. Celkem pak lùžek devatenáct. Nemocnice se navíc potıkají s nedostatkem personálu. Krajskı krizovı štáb proto požádal armádu, aby nemocnicím personálnì vypomohla.

A na hranici svıch kapacit se dostávají i nemocnice v hlavním mìstì. A to aèkoliv intenzivních lùžek mají za bìžnıch podmínek více než kterıkoli jinı kraj, a to skoro dvakrát. Nyní je z témìø tisícovky lùžek intenzivní péèe volnıch 49. Z toho osm pro pacienty s covidem-19. Standardních lùžek zbıvá 420 – dvanáct procent celkové kapacity.

Také Olomouckı a Královéhradeckı kraj už mají k dispozici jen jednotky lùžek intenzivní péèe pro covidové pacienty. V prvním pøípadì pìt, v druhém osm.

Pøehled nemocnièních lùžek ARO a JIP pro dospìlé po krajích (k 3. 3. 2021):
KrajLùžka ARO + JIPVolnáVolná pro pacienty s covidem-19
Praha983498
Støedoèeskı256249
Jihoèeskı2525317
Plzeòskı172300
Karlovarskı7840
Ústeckı2443616
Libereckı144192
Královéhradeckı230428
Pardubickı119193
Vysoèina1493210
Jihomoravskı5729334
Olomouckı228425
Zlínskı1583515
Moravskoslezskı4209729

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Ke støedeènímu dni je v Èesku hospitalizovanıch 8 163 pacientù s covidem-19, z toho 1 661 ve vážném stavu. V úterı to bylo 8 234, z toho 1 654 ve vážném stavu. Èísla se ale mohou s odstupem dní ještì zmìnit. Každopádnì jde o dva zatím nejhorší dny od zaèátku epidemie v bøeznu loòského roku.

V úterı pøibylo v Èesku 16 642 pøípadù covidu, což je ètvrtı nejvyšší údaj za dobu epidemie. Dosavadní rekord je z 6. ledna a je zhruba o tisícovku vyšší. Oproti minulému úterı laboratoøe odhalily o 800 nákaz víc. Reprodukèní èíslo ètvrtım dnem v øadì klesá. Ke støedì se snížilo o další tøi setiny na 1,09 a je nejnižší za posledních 14 dnù. Hodnota nad jednou ukazuje sílící epidemii. 

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope