Czech Republic

Výnosy padají, žebříček nejlepších spořicích účtů se značně proměnil

ilustraèní snímek

ilustraèní snímek

Repo sazba Èeské národní banky, od které se odvíjí úrokové sazby bank, letos postupnì klesala. Zatímco na zaèátku roku èinila 2,25 %, v bøeznu poklesla na 1 % a nyní se drží na úrovni 0,25 %. Banky na to postupnì reagovaly snižováním svıch úrokovıch sazeb i na spoøicích úètech a tento trend pokraèuje, teï v listopadu tak uèinily hned tøi banky.

Aktuální dìní na bankovním trhu

„Sberbank snížila úroèení u spoøicího úètu FÉR spoøení PLUS. V pøípadì, že má klient ke spoøicímu úètu sjednanı ještì bìžnı úèet, banka mu celı zùstatek na spoøicím úètu úroèí od 1. listopadu sazbou 0,30 % (døíve 0,45 %). Kdo bìžnı úèet sjednanı nemá, získá úrokovou sazbu 0,20 % (døíve 0,25 %),“ pøibližuje Jan Bachura, analytik Scott & Rose.

Ke dni 2. listopadu 2020 mBank ukonèila akèní nabídku „Váš vyšší zisk“, která zhodnocovala vklady do 100 tisíc korun úrokovou sazbou 0,30 % (v pøípadì objemu plateb kartou v minimální vıši 4 000 korun mìsíènì). Aktuálnì je celı zùstatek spoøicího úètu úroèen sazbou 0,01 % p.a.

A do tøetice od 11. listopadu 2020 snížily úrokové sazby ÈSOB a Poštovní spoøitelna u spoøicího Spoøení s bonusem. Novì lze získat maximální úrokovou sazbu 0,35 % (pùvodnì 0,50 % p.a.), ovšem jen u vkladù, které pøesáhnou hranici 500 tisíc a nejvıše 1 milion korun.

„Další zásadní snižování úrokovıch sazeb neoèekávám, témìø každá banka již reagovala na snížení základní sazby ÈNB, takže pokud repo sazba zùstane na své stávající hodnotì, snižovaní úrokovıch sazeb bude spíše individuální záležitostí a nebude tak vırazné,“ øíká Jan Bachura. 

Ve spolupráci s Finparádou jsme sestavili novı aktuální žebøíèek listopadovıch nejlepších spoøicích úètù. 

„Porovnáno bylo celkem 17 bankovních institucí a více než 20 spoøicích úètù bez vıpovìdních lhùt. Hodnocena byla vınosnost spoøicího úètu za rok vèetnì všech bonusù a zvıhodnìní jak pro stávající, tak pro nové klienty. V pøípadì, že banka úroèí rùzná pásma rùznım úrokem, provedli jsme vıpoèet reálné úrokové sazby a vınosu, kterı klient získá,“ pøibližuje analytik Jan Bachura.

Žebøíèek nejlepších spoøicích je rozdìlenı na tøi kategorie:

Vítìzem ve dvou dílèích kategoriích pro drobné a støední støadatele se stala Raiffeisenbank, a to díky tomu, že od 1. záøí 2020 nabízí opìt spoøicí úèet s úrokovou sazbou 3 % p.a. platnou po dobu 6 mìsícù. Reálnì tak lze za pùl roku zhodnotit vklad o 1,5 %. Novì je ale tato akce urèená jen pro nové klienty.

V kategorii pro velké støadatele je na první pøíèce nejlepších spoøicích úètù MONETA Money Bank se Spoøicím úètem Gold a úrokovou sazbou až 0,70 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun.

„Spoøicí úèty lze v souèasné dobì kvùli nízkım úrokovım sazbám vnímat pouze jako konzervativní spoøicí nástroj, kterı klientovi mnohdy nepokryje ani inflaci. Jako nástroj pro odkládání úspor je vhodnı pouze do malıch finanèních èástek. Pokud chce klient lépe zhodnotit své peníze, ale nechce podstupovat risk spojenı s investièními produkty, mùže využít nabídky termínovanıch vkladù, které nabízejí lepší úroèení. Zde je však potøeba poèítat s fixací penìžních prostøedkù na urèitou dobu, proto je vhodnı pouze pro ty, kteøí své peníze nebudou v dohledné dobì potøebovat,“ doporuèuje analytik. 

Podívejte se na listopadové žebøíèky TOP spoøicích úètù ve tøech kategoriích:

Football news:

Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months
The insidiousness of snow football in Turkey. Players in white are just not visible ❄ I