Czech Republic

Všichni studenti prvních ročníků se v Praze k prezenční výuce nevrátí. Školy upřednostňují on-line výuku

Víc se obnoví praktika, která budou podle protiepidemického systému PES od pondìlí povolená pro všechny studující. Vyplıvá to z vyjádøení zástupcù vysokıch škol, kteøí odpovìdìli na dotaz ÈTK.

Vysoké školy pøešly kvùli epidemii covidu-19 na vıuku on-line na zaèátku semestru na pøelomu záøí a øíjna. Do 12. øíjna byla možná ještì prezenèní praktická vıuka, pak ji vláda kvùli zhoršující se situaci až na vıjimky zakázala. Minulou støedu se mohla obnovit praktická vıuka pro poslední roèníky ve skupinách nanejvıš 20 lidí. Ke studiu ve škole se rovnìž mohli vrátit doktorandi. Od pondìlí se k nim budou moct pøidat první roèníky a ostatní studenti na praktickou vıuku do 20 lidí.

Napøíklad na Univerzitu Karlovu (UK) se jich ale vrátí jen èást. Dìkani jednotlivıch fakult budou moct rozhodnout, zda studenti od 7. prosince do škol nastoupí, nebo zda vıuka do konce semestru už zùstane stejná jako nyní, øekl dnes ÈTK mluvèí školy Václav Hájek. Univerzita má 17 fakult. Tøeba na Pøírodovìdecké fakultì (PøF UK) nebo Matematicko-fyzikální fakultì (MFF UK) se teoretická vıuka pro první roèníky prezenènì neobnoví. Posluchaèi se tam asi budou moct vrátit jen k vıuce v laboratoøích.

„Dùvody, které nás vedou k setrvání na distanèní vıuce v naprosté vìtšinì pøípadù, jsou pøevážnì organizaèní. Máme velkı poèet mimopražskıch studentù a nemalı poèet (zhruba 25 až 30 procent) studentù ze Slovenska. Jejich pøítomnost v prezenèní vıuce není de facto v souèasném stavu možná,“ vysvìtlil prodìkan MFF UK Martin Vlach.

PøF UK se ale podle prodìkanky Markéty Martínkové tìší, že bude moct obnovit praktickou vıuku, která tvoøí asi 20 až 30 procent studia. Omezení na maximum 20 lidí ve skupinì se podle ní bude øešit rozdìlením vìtších kolektivù. Nìkteré skupiny pak budou moct chodit na vıuku i o víkendech, nebo pozdìji v lednu, øekla. MFF UK zvažuje, že praktické vyuèování obnoví aspoò èásteènì, uvedl Vlach. Pro studenty by se podle nìj ale musel upravit rozvrh tak, aby staèili pøejíždìt z laboratoøí domù do on-line vıuky.

Vzdìlávání bude nadále distanèní také na Katolické teologické fakultì UK nebo na Právnické fakultì UK, vyplıvá z vyjádøení zástupkyò tìchto fakult. Na 1. lékaøské fakultì zùstanou podle mluvèí fakulty Petry Klusákové dálkové pøednášky, ale zároveò se prakticky v plném rozsahu obnoví praktická vıuka. Ta sice na lékaøskıch fakultách nebyla vládou pøerušena, dosud se však mìla konat ve skupinách do 15 studentù.

Prezenèní pøednášky pro první roèníky zatím nebudou ani na Vysoké škole ekonomické v Praze, jejíž vedení už 20. øíjna rozhodlo o dokonèení semestru do 18. prosince s on-line vıukou. Podle mluvèí školy Martiny Mlynáøové nyní nepovažuje z epidemického hlediska návrat studentù za vhodnı. Škola by podle ní navíc nemìla kapacity na to, aby mohla vyuèovat skupiny do 20 lidí.

Vzhledem k tomu, že semestr bude již brzo konèit, nebude se mìnit asi ani vìtšina on-line vıuky na Èeské zemìdìlské univerzitì. Limit 20 lidí ve skupinì umožní nyní obnovit nanejvıš semináøe, cvièení a práce v laboratoøích, øekla mluvèí Karla Mráèková.

Spíše skepticky se k možnému návratu vıuky do školy vyjádøila i prorektorka Èeského vysokého uèení technického Gabriela Achtenová. I podle ní je pro vìtšinu studijních programù problém omezení na 20 lidí ve vıuce. Vadit to ale podle ní nebude Fakultì architektury nebo v laboratoøích magistrù.

Football news:

Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team
Solskjaer approved Lingard's departure on loan, although he wanted to keep him. Now the decision is up to the management of Manchester United
Fenerbahce has launched a fundraiser for Ozil's move and hopes to raise 2 million euros. Debt of the club - 520 million
Koeman on transfers: If we want more, we have to buy. If no one comes, we will perform as we are now