Czech Republic

Všichni penzisté by měli dostat jednorázový příspěvek 5000 Kč. Vyplacen by měl být ještě letos

Snìmovna k pøedloze pøipojila jedinı z desítky opozièních pozmìòovacích návrhù. Piráti navzdory nesouhlasu ministrynì práce a sociálních vìcí Jany Maláèové (ÈSSD) prosadili, aby pravidelná valorizace dùchodù byla vždy od 1. ledna, nikoli ode dne vıplaty lednové splátky penze.

Pøíspìvek 5000 korun mají dostat starobní dùchodci i lidé s invalidní nebo s pozùstalostní penzí. Protože vláda s pøedlohou pøišla pøed krajskımi a senátními volbami, opozice mluvila o uplácení volièù. Maláèová pøíspìvek hájila rychlejším rùstem cen i tím, že dùchodci letos musejí kvùli koronavirové krizi kupovat roušky nebo dezinfekci. Opozice volala po systémovıch zmìnách v penzích vèetnì dùchodové reformy.

Pravidelná valorizace penzí vždy od 1. ledna má platit podle pirátského návrhu od roku 2022. Protože se lednové vıplatní termíny penzí liší, vzniká mezi dùchodci nerovnost, vysvìtlil úpravu pøedkladatel Mikuláš Ferjenèík.

Hlasování o jeho návrhu vyvolalo ve Snìmovnì procedurální spor potom, co vısledek prvního byl zpochybnìn. Poslanci se ale nakonec vìtšinovì pøiklonili k Ferjenèíkovì úpravì i ve druhém hlasování. Pro byli i komunisté, kteøí vládu ANO a ÈSSD v dolní komoøe tolerují.

O pìtitisícovı pøíspìvek nebudou muset dùchodci a dùchodkynì podle návrhu zákona sociální správu žádat. Nárok na mimoøádné pøilepšení by mìli mít ti, kteøí v listopadu budou nìjakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku 5000 korun by mìli dostat stejnì jako dùchod, tedy na úèet nebo složenkou. Maláèová zdùraznila, že je nutné, aby zákon vyšel ve sbírce nejpozdìji koncem listopadu

Pøíspìvek by mìlo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí. Nebude podléhat pøípadné exekuci a nebude se zahrnovat do pøíjmù. Nemìl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení èi jinıch sociálních podpor.

Football news:

Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury