Czech Republic

Všechno v životě se děje z nějakého důvodu, říká Zapletal po Dakaru

Tìsnì pøed závodem dokonèil se svım tımem Offroadsport novı speciál ford s ambicí vylepšit na Dakaru loòské šestnácté místo a v prvních etapách se Zapletal s navigátorem Markem Sıkorou pohybovali ve druhé desítce. Jenže v osudné páté etapì se auto zastavilo a nebylo v silách posádky závadu odstranit. Museli auto nechat v poušti.

Miroslav Zapletal na Rallye Dakar.

 „Že na tomto závodì poletím vrtulníkem a poté ještì letadlem do bivaku, to jsem si tedy nemyslel. Je to takovı bonus. Bylo to parádní, ale nìco podobného jsem urèitì nechtìl zažít,“ pøiznal trpce pilot v rozhovoru na facebookovém profilu Miloslava Janáèka z tımu Orion Moto Racing Group. 

Pro auto se vrátili nazítøí, odtáhli ho do bivaku a bìhem následujícího dne volna objevili závadu. „Bylo to vysokotlaké èerpadlo na motoru, které bylo zakousnuté, a tím pádem nám to jelo jen do tøiceti procent pedálu. Ta souèástka váží 0,7 kilogramu. Možná kdybychom ji mìli v autì, tak bychom ji mohli hned vymìnit, ale na kdyby se nehraje,“ dobøe ví zkušenı závodník. V tu chvíli už bylo jasné, že jakékoliv sny na dobré umístìní jsou pryè. 

Miroslav Zapletal na Rallye Dakar 2021.

Ne tak koneèná na Dakaru. Pro podobné odpadlíky vypsali organizátoøi kategorii Experience, aby mohli pokraèovat alespoò mimo poøadí. „Èlovìk toho spoustu obìtuje, aby se závodu mohl úèastnit, a mít možnost jet dál je od poøadatele pìkné. Mùžeme se úèastnit dalšího závodìní, a jestli je to Experience? Pro mì má vıznam a to, jestli v závodì mùžu pokraèovat, stejnou hodnotu, jako kdybych jel normálnì,“ prohlásil Zapletal pøed startem maratonské dvojetapy.

Bìhem ní nesmìly posádky využít své doprovodné vozy ani mechaniky. A pro døevohostického pilota a jeho slovenského navigátora znamenala pokraèování problémù. „Vysmekl se horní èep a upadlo nám pøední pravé kolo. Pøitom jsme zjistili, že ze ètyø kulovıch èepù jsou další tøi také na vımìnu, takže Majo (navigátor Marek Sıkora – pozn. red.) šrouboval jak vzteklej,“ líèil Zapletal po první èásti, v níž nemohli využít služeb svıch mechanikù.

Rychlost byla v poøádku

Vzhledem k tomu, že už jeli mimo poøadí, posílali je organizátoøi na tra až ze zadních pozic, což s sebou neslo další pøekážky. Vozidel nejrùznìjších kategorií tak v prùbìhu etap dojíždìli spoustu, jenže když vedla tra ve skalách, nebylo snadné je pøedjet. „Mezi horami nechtìl prach klesat, takže jsme díky tomu mìli spoustu zábavy, vždycky najet do prachu a najít si cestièku. A když kolem nás byla auta, která nechtìla pouštìt, museli jsme bıt hodnì trpìliví,“ popisoval Zapletal.

Miroslav Zapletal na Rallye Dakar 2021.

Chu si spravili pøi poslední etapì, která mìøila 205 kilometrù a v níž dojeli sedmnáctí v kategorii automobilù. Jen další dùkaz, že nebıt poruchy, mohli bıt letos minimálnì stejnì vysoko jako loni. „Všechno v životì se dìje z nìjakého dùvodu a potøeboval jsem to zažít. Je to jinı Dakar, než na jakı jsem zvyklı, ale je to dobrá zkušenost,“ prohlásil Zapletal vyrovnanì.

Opìt se ukázalo, že v motorsportu zkrátka nejde všechno naplánovat. A kromì øidièskıch dovedností a závodních zkušeností rozhoduje stejnou mìrou i technika. „Auto netrápilo nic zásadního, co by mìlo souvislost s konstrukcí. Pokazilo se nám vysokotlaké palivové èerpadlo, které jsme v tu chvíli nemìli náhradní. To se mùže stát na novém i na starém autì. Horní kulové èepy ještì budeme analyzovat. Mùj pocit je, že rychlost byla v poøádku, a nebyl jsem na sebe naštvanı, že bych jel špatnì,“ pøiznal.

Zatímco ostatní tımy usilovnì balily všechnu techniku a chystaly se na odjezd domù, Offroadsport v cílové Džiddì pøipravoval forda na další závody. „Necháváme tu jedno závodní auto, servisní dodávku a vlek. Mám možnost tu v Rijádu doživotnì parkovat techniku a v bøeznu tu bude závod. Uvidíme, jaké další tu vymyslí,“ plánuje už Zapletal další starty na svém oblíbeném Arabském poloostrovì.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7