Czech Republic

Vracák zradil známého rappera, olympioničku divoká voda přemohla

Teplota vzduchu osm stupòù nesvádìla k žádnım vodním radovánkám. Jenže dohoda je dohoda. A tak musel Renne nastoupit do lodi. Tereza zvolila nejprve pøípravu na suchu. Tématem byla pøedevším technika pádlování. „Jednou rukou zabereš, druhou toèíš,“ vysvìtlovala poctivì èeská olympijská nadìje Rennemu, kterı už tou dobou sedìl v lodi.

„Budu rád, když se neutopím,“ vstupoval do divoké vody s obavami rapper. „Zhruba támhle nìkde mì budou lovit,“ plánoval si blízkou budoucnost. 

Jak se ale ukázalo, když se spojil jeho sportovní talent s podrobnou instruktáží od Terezy, na klidné vodì dokázal plout bez problémù. Pøišel tedy èas na vyšší level…

Spoleènı sjezd na divoké vodì. Tereza v roli adrenalinového taxikáøe a mentora udávala poslední pokyny: „Nech se øídit. Když udìlám tohle, tak mi neodporuj,“ houpala lodí. „Snad to poznám. Prostì na mì øvi,“ byla poslední slova Renneho, než se spoleènì spustili do peøejí.

Dlouho to vypadalo dobøe, jenže pak… „Dojíždìli jsme do levého vracáku a mìli jsme dát levı náklon, ale ty ses bohužel pøiklonil k té druhé stranì. Pøece jen jsi o nìco vìtší než já, tak jsi mì pøevážil a šla jsem za tebou do vody,“ smála se Tereza, když hledala viníka nehody.

V klidu na pevné zemi už pak mohli vše poøádnì zhodnotit. „Èekal jsem to horší,“ pøiznal se Renne. Tereza s ním souhlasila: „Ale jo, docela Ti to šlo. Ještì pár tréninkù a mohli bychom jet spolu…“ 

„Na olympiádu!,“ skoèil jí do øeèi. 

No, kdo ví. Pokud se na olympijskıch hrách objeví sjezd na divoké vodì smíšenıch dvojic...

Football news:

Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months