Czech Republic

Volného prý bombardují tisíci žádostmi o přátelství, stane se youtuberem

„Mám stovky, možná i tisíce, já nevím, žádostí o pøátelství na svém soukromém profilu. Ale protože jsem dosáhl hranice pìti tisíc pøátel, tak už tam nikoho nemohu pøijmout. Omlouvám se,“ oznámil Volný na Facebooku. Zároveò svoje fanoušky vyzval k tomu, aby mu jeho stránku pøinejmenším „olajkovali“.

Zdvižený palec má od 27 tisíc lidí. O osm tisíc lidí víc jeho stránku sleduje, což jim umožòuje být o poslancovì poèínání informováni „živì“, když nìco vysílá. To uèinil nyní i v pøípadì projednávání jeho pøípadu ve snìmovním výboru, který jej za potyèku s kolegy u pøedsednického pultu, kázeòsky potrestá zøejmì odnìtím jednoho mìsíèního platu.

Incident vyvolal znaènou pozornost a kritiku, ze strany politikù.  Pøedseda Snìmovny Vondráèek dokonce volného v týž den vykázal ze sálu. Volný se na sociální síti ospravedlòoval. Jeho pøíspìvek pod názvem Jak to bylo, který trval 14 minut, mìl skoro 300 tisíc zhlédnutí. Témìø 11 tisíc lidí mu ho „olajkovalo“, a pøes tøi tisíce sledujících to oznaèilo za „super“, k èemuž se vztahuje piktogram srdce.

„Zfackoval bych je všechny“

„Obdivuji,že na to máte nervy, já bych je tam zfackoval všechny, nedal bych to!! Díky moc p. Volný, nedejte se...pùjdou po Vás!!“ reagoval jeden z jeho fanouškù.

Pražská policie Volného provìøuje pro podezøení z výtržnictví. Poslanec již v pátek øekl, že sám chce podat žalobu na ty, kteøí jej podle jeho mínìní napadli.

Snìmovna ve ètvrtek jednala o prodloužení nouzového stavu kvùli nemoci covid-19. Volný pøi svém vystoupení na jejím plénu nemluvil k vìci a pøedsedající Tomáš Hanzel z ÈSSD ho upozornil na to, že mu vypne mikrofon. Když to udìlal, Volný pøišel mluvit pøímo na místo pøedsedajícího a Hanzel se ho snažil odstrèit. Pøedsedajícímu pøišli pomoci další poslanci ÈSSD. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby policie opustil.

Volný, který se na Twitteru oznaèuje za „kontradžihádistu, civilizacionistu, obdivovatele pøímé demokracie“ a èlovìka, který „vìøí kolektivní inteligenci lidu“, v posledním pøíspìvku také øekl, že se z nìho stane youtuber. V novém formátu chce pøicházet s kratšími sdìleními. Alespoò jednou týdnì chce však mít delší pøíspìvky, na nichž by zodpovídal na dotazy svých fanouškù.

Football news:

Real Madrid could sell Hazard if Mbappe's transfer is agreed
Anyone who wants to win the Golden Ball knows that they will only do it in a Barca shirt. The freixo said that he agreed with the two top players
Puma wants to sign Rashford, considering him the perfect brand ambassador. Manchester United striker's Nike contract expires
Nagelsmann is Interested in working at Tottenham
Solskjaer on the top 4: The battle will be long. The match with Chelsea is a serious challenge, with the arrival of Tuchel everything has changed there
Bayern signed a contract with Musiala for 5 years, the salary is 5 million euros. Today, the player turned 18 years old
FNL is a place of torment. The clubs themselves pay the league more than it pays them - to rake this out to the new president from the RFU