Czech Republic

Vojtěch kvůli koronaviru chystá další opatření k ochraně nemocnic. Podrobnosti neupřesnil

Vojtìch tak reagoval na vızvy opozice, která kvùli ètvrteènímu rekordnímu nárùstu nakaženıch opìtovnì požadovala mimo jiné aktivaci Ústøedního krizového štábu, což chce i vládní ÈSSD a kraje.

Ministr potvrdil informaci, že vláda bude o obnovení èinnosti štábu jednat poèátkem pøíštího tıdne. „O tomto bude jednat vláda v pondìlí,“ øekl. Vyhnul se odpovìdi na otázku, zda bude aktivaci štábu podporovat, což pøedseda poslancù TOP Miroslav Kalousek oznaèil za zbabìlost. Premiér Andrej Babiš (ANO) mezitím Deníku N øekl, že vláda èinnost štábu obnoví. Zdùvodnil to špatnou komunikací mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji.

Poslanec KSÈM Leo Luzar uvedl, že vláda by o aktivaci štábu mìla rozhodnout ještì v pátek. „Žádám vládu, aby ještì dneska rozhodla o tom, jestli situace v Èeské republice je natolik závažná, že vyžaduje Ústøední krizovı štáb,“ uvedl Luzar. V opaèném pøípadì budou lidé podle poslance „tøi dny žít v nejistotì, co se vlastnì dìje“.

Ministr pøiznal, že nárùsty nakaženıch jsou vyšší, než se pøedvídalo pøed nìkolika dny. Ètvrteèní rekordní nárùst 3130 odhalenıch nakaženıch dal do souvislosti s rekordním poètem otestovanıch, jichž bylo ve ètvrtek pøes 20 000. Podle Vojtìcha je tøeba primárnì a urgentnì øešit situaci v Praze.

Za podstatné ze svého pohledu oznaèil ministr pøípravu nemocnic a jejich kapacity, „abychom byli pøipraveni na vlnu vyššího poètu hospitalizovanıch“. Ministr v této souvislosti uvedl, že jsou pøipraveny rùzné scénáøe vèetnì omezování jiné péèe.

Football news:

Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our
Pep Guardiola: Manchester City have reached the knockout stages of the Champions League and can focus on other tournaments