Czech Republic

Vnitro zaplatí za zabavené roušky a respirátory v Lovosicích 26 milionů

„Ministerstvo se zavázalo k penìžní náhradì Ústeckému kraji, kterı je v tomto pøípadì tím, po kom právnická osoba požaduje náhradu škody, nebo vìtší èást ochrannıch pomùcek ze skladu v Lovosicích byla distribuována hasièi lidem v první linii, pøípadnì pøíslušníkùm bezpeènostních sborù,“ komentoval ministr vnitra Jan Hamáèek zjištìní webu iRozhlas.cz.

Zdravotnickı materiál zabavilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s hejtmanstvím krátce po vyhlášení nouzového stavu, kdy byl v zemi akutní nedostatek ochrannıch pomùcek. 

Èeské úøady podle serveru tehdy zøejmì usoudily, že hrozí jejich vıvoz do zahranièí, pøièemž platil zákaz vyvážet ochranné pomùcky za hranice. Pøípadem se zabıvala i policie, která v èervnu konstatovala, že nezjistila protiprávní jednání.

Celníci v lovosickém skladu objevili 680 tisíc roušek a 28 tisíc respirátorù, èást z nich míøila do Itálie na pomoc v boji s koronavirem. Vısledná suma finanèní kompenzace se stanovila na základì cen, za které se ochranné pomùcky nakupovaly na zaèátku koronavirové krize. 

Jde o kompromisní øešení po nìkolika mìsících jednání, uvedl pro iROZHLAS.cz námìstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

Ministerstvo zdravotnictví chtìlo pùvodnì roušky a respirátory odkoupit, kvùli pøemrštìné cenì ale nakonec couvlo a požádalo o pomoc ministerstvo vnitra. Ministerstvo se poté obrátilo na ústeckého hejtmana Oldøicha Bubeníèka, kterı rozhodl na základì krizového zákona o zabavení uskladnìnıch pomùcek. Hamáèek to tenkrát oznaèil za akci proti spekulantùm.

Kraj si nechal pro zdravotníky ze zabavenıch roušek a respirátorù pùlku, zbytek pøevezlo ministerstvo do Prahy a rozdìlilo je mezi hasièe a policisty.

Roušky míøily do Itálie

Policisté však bìhem zásahu odnesli i ochranné pomùcky, které mìl v lovosickém kladu jinı dodavatel. Krabice obsahovaly 101 600 roušek a respirátorù a byly oznaèeny znaky Èínského èerveného køíže. 

Tuzemské úøady proto zøejmì usoudily, že hrozí jejich vıvoz do zahranièí, a zabavily i je. Policie proto zkoumala okolnosti celé zásilky. Posléze se však ukázalo, že šlo o dar mìsta Èching-tchien urèenı do Itálie na pomoc krajanùm. Vnitro s krajem si ale mezitím zdravotnickı materiál rozebralo.

Hamáèek se za to poté v prohlášení omluvil, Èesko pak pøedalo darem Itálii 110 tisíc roušek místo tìch zabavenıch v Lovosicích.

V Lovosicích zabavila policie statisíce respirátorù:

Football news:

Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi
Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk
Semin on the goal the Beginning: Great debut. He will establish himself at the heart of Atalanta, I have no doubt