Czech Republic

Vládě dochází čas na schválení kurzarbeitu, hrozí nárůst nezaměstnanosti

Èas na schválení se jim pøitom krátí. Podpora z programu Antivirus, na základì kterého stát pøispívá podnikùm na mzdy, má podle evropskıch pravidel veøejné podpory skonèit na konci pøíštího mìsíce a­ vláda chce nabídnout náhradu v ­podobì zákonu o kurzarbeitu. Podle údajù ministerstva práce a sociálních vìcí (MPSV) pomohl program Antivirus za necelı rok svého fungování udržet pracovní místa témìø každému ètvrtému zamìstnanci v soukromé sféøe.

Program Antivirus

Statistiky podpoøenıch zamìstnavatelù se každı mìsíc liší. „Za listopad 2020 se jednalo o více než 38 tisíc zamìstnavatelù,“ uvádí poslední data Michaela Poláková z tiskového oddìlení MPSV.

Jeho náhrada kurzarbeit, jinak také zkrácená práce, je zjednodušenì institut, kdy zamìstnancùm podnik zkrátí pracovní dobu, ušlı pøíjem lidem doplatí stát. Firma tak nebude propouštìt. Vláda by jej spouštìla i v pøípadì jinıch krizí, tøeba živelních pohrom.

Ministrynì Maláèová podporuje pozmìòovací návrh Romana Sklenáka (ÈSSD) – tento návrh poèítá za dobu, kdy èlovìk nepracuje, s pøíspìvkem 70 procent hrubého vıdìlku. Stropem je 1,5násobek celostátní prùmìrné mzdy. Pracovníci by doma mohli zùstat jeden až ètyøi dny v tıdnu, v té dobì by mohli chodit do kurzù od úøadu práce.

Vláda by stanovila, odkdy je možné kurzarbeit mít a na jak dlouho. Na kurzarbeitu by mohla bıt firma nejvıš rok. Tento návrh kvituje napøíklad Svaz prùmyslu a dopravy èi odbory.

Rozhodne se v únoru

Vládní koalice váhá. Maláèová minulı tıden naléhala na zkrácení lhùty na projednání poslaneckıch úprav. U koalièních partnerù neuspìla. Mezi pozmìòovacími návrhy je mimo jiné nìkolik pøíspìvkù napøíklad od poslance Pavla Juøíèka (ANO) èi Jany Pastuchové (ANO).

Ve tøetím ètení jej budou poslanci projednávat až v prùbìhu února, následnì pošlou zákon do Senátu, kterı jej mùže upravenı vrátit zpìt poslancùm. Legislativu podepisuje samozøejmì prezident.

Ve Snìmovnì má zákon jako takovı podporu. Zastánci argumentují tím, že krize vyvolaná pandemií je jen pøechodná a podpora pracovních míst umožní vrátit se ekonomice rychle k normálu.

Nìkteøí ale namítají, že kurzarbeit mùže udržovat do budoucna neživotaschopné firmy a pracovní místa a odsouvá problém nezamìstnanosti na pozdìji. Navíc snižuje poèet aktivních plátcù daní.

Napøíklad Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, mluví o zakonzervování pracovních míst. „Pøi zakonzervování ekonomiky vznikají zombie pracovní místa, a­ dokonce zombie firmy. To jsou pozice èi podniky, které už nevytváøejí celospoleèensky pøínosnou hodnotu v ­dostateèné míøe, ale pøežívají jako zombie, a to na (vládní) dluh,“ øíká s tím, že vláda takto v­ nìkterıch pøípadech zachraòuje firmy, které vytváøejí nìco, o co není zájem a ani zájem nebude, a brzdí tím ekonomickı rùst. „Je tøeba uvážit, že navıšení nezamìstnanosti pøi absenci kurzarbeitu je jen pøechodná záležitost,“ øíká.

Bez práce nad pìt procent

Není pravdìpodobné, že Snìmovna v nìjaké podobì kurzarbeit neschválí. Pokud by v Èesku skonèila podpora Antiviru bez náhrady, poèty lidí bez práce porostou. „Nezamìstnanost poèítaná ÈSÚ by se v­ následujících mìsících, po vypršení rùznıch vıpovìdních lhùt, zvıšila nejspíš zhruba o dva procentní body, tedy na úroveò kolem pìti procent. Pokud by se však vyhlídka na brzké opìtovné otevøení ekonomiky zhoršovala, mohlo by to bıt i­ více,“ myslí si Michal Skoøepa, ekonom Èeské spoøitelny.

Skoøepa to, že by Antivirus zpomaloval potøebné zmìny na èeském pracovním trhu, odmítá. „Ze strany firem je úèast v tomto systému drahá, a proto dává smysl jen pro ty firmy, které oèekávají, že se brzo zase vrátí k zisku,“ vysvìtluje a doplòuje, že ze strany zamìstnancù úèast v tomto systému znamená nižší pøíjmy, než by mìli, pokud by novì dostali standardní mzdovou nabídku z jiné firmy nebo odvìtví.

I ekonom Petr Dufek z ÈSOB odhaduje rùst nezamìstnanosti za hranicí pìti procent. Èinit odhady je ale kvùli nejisté pandemické situaci tìžké. „Máme zkušenosti z pøedchozích recesí, jež vedly k prudkému zvıšení nezamìstnanosti, kterou vládní pomoc tentokrát zbrzdila,“ øíká. Podle nìj situace kurzarbeit nyní vyžaduje. „Je tristní, že se doposud parlamentu nepodaøilo zakotvit kurzarbeit v èeském právním systému,“ domnívá se.

Football news:

Real Madrid is the only club from Spain to win the first leg of the 1/8 final of the Champions League
14 million from hair transplant clinics, 6 million from a clothing brand, 0.5 million from fitness centers: a guide to Ronaldo's business empire
I hope Messi wins something with the national team. He is one of the best in the history of football. Marques about the Barca forward
Capello about red Traileru: Even Zidane did not believe! Did you see him laugh? Atalanta was unlucky
Dejan Kulusevski: No one will take away from me the pleasure of daily training with Ronaldo. This experience is for life
Real Madrid wants to appeal against Casemiro's yellow card. Because of it, the player will miss the second leg with Atalanta
I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez