Czech Republic

Vláda zřejmě požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, prohlásil Prymula

Na konec stavu nouze je navázána platnost nìkterıch vládních krizovıch opatøení. Kabinet mùže nouzovı stav prodloužit pouze po pøedchozím souhlasu Snìmovny.

„Situace bez ohledu na to, která opatøení budou postupnì rozvolòována, ukazuje na to, že se nedostaneme z obrovského èísla, které tady je bìhem 14 dnù, na hodnoty, které by umožòovaly jít dále bez nouzového stavu. V tomto slova smyslu je zøejmé, že tento návrh pøijde a Snìmovna posoudí, jestli je to namístì, nebo není. Domnívám se, že epidemiologickı charakter šíøení je takovı, že ty argumenty pøijaty budou,“ uvedl Prymula.

Na jaøe platil kvùli šíøení koronaviru nouzovı stav v Èesku od 12. bøezna do 17. kvìtna. Kabinetu umožòuje vyhlašovat plošná omezení základních práv, usnadòuje také napøíklad nákupy ochrannıch pomùcek. Døíve byl nouzovı stav vyhlášen napøíklad po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a èervnu 2013 èi po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Football news:

Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our
Pep Guardiola: Manchester City have reached the knockout stages of the Champions League and can focus on other tournaments