Czech Republic

Vláda zakázala vycházení po 21:00, omezila obchody a v neděli je zavřela

V ostatních dnech bude maloobchodní prodej zakázán od 20 hodin do páté hodiny ranní. Nevztahuje se to na letištì, železnièní stanice nebo autobusová nádraží.

Úplnì zavøeny budou také muset bıt sázkové kanceláøe. Kvìtináøství sice zùstanou otevøená, budou moci v nich bıt ale maximálnì dva zákazníci najednou.

Noèní vıjimka pro cestu do práce èi venèení psa

Vıjimka z veèerního a noèního pohybu by se mìla tıkat cesty do zamìstnání a z nìj èi vıkonu podnikání, služeb pro podnikatele, roznáškové služby, vıkonu funkce veøejného funkcionáøe èi ústavního èinitele, nebo napøíklad venèení psa do pìti set metrù od bydlištì. 

Vláda poèítá s nasazením policistù kvùli kontrolám. „Budou mít právo obèany legitimovat a kontrolovat. Kdokoli bude policisty zastaven, bude muset prokázat, kam jde,“ øekl ministr zdravotnictví.

Ve veøejnıch i soukromıch podnicích, pokud je to možné, by mìla bıt pøikázána práce z domu, øekl Prymula. „Zavedení home office by mìlo bıt pøikázáno všude tam, kde je to možné,“ uvedl ministr.

Rozsáhlé testování v domovech seniorù

Oznámil rozsáhlé testování v domovech seniorù a ústavech sociálních služeb. „Klíèové opatøení, které chceme u seniorù aplikovat už od pøíštího tıdne, je využití antigenních testù. Chceme je používat plošném režimu. Tam, kde zjistíme, že jsou pozitivní ve vìtším mìøítku, bude celı domov protestován PCR testy,“ uvedl Prymula.

O možném návratu žákù prvního stupnì do základních škol vláda rozhodne podle dat na konci tıdne.

Zdravotnické vıkony, které jsou odložitelné, se musí odložit, oznámil také Prymula. „Tıká se to i lùžkové péèe následné a dlouhodobé,“ øekl ministr.

Láznì nebudou urèeny pro samoplátce a pro lidi, kteøí tam jezdí na welness.  Péèe v lázních a rehabilitace se budou poskytovat jen tehdy, pokud je aspoò èásteènì hradí zdravotní pojišovny,

O novıch opatøeních vláda rozhodla, aby omezila šíøení koronaviru. „Ukazuje se, že ta nálož byla tak vysoká, že pokles není tak vysokı,“ øekl Prymula, proè musela vláda znovu pøitvrdit. Prostor k dalšímu zpøísnìní opatøení je podle nìj už minimální.

Vláda schválila omezení venkovních trhù

Vláda se podle vicepremiéra a ministra prùmyslu a obchodu Karla Havlíèka rozhodla omezit venkovní trhy.  „Zákaz se navztahuje na prodej ovoce a zeleniny, prodej mléka a vırobkù z mléka, masa a vırobkù z masa, vajec, pekaøskıch a cukráøskıch vırobkù, medu, ale vše z domácí provenience,“ øekl Havlíèek.

Zároveò se ale na trzích zakazuje konzumace, stánky by mìly bıt minimálnì dva metry od sebe a maximální poèet osob by mìl bıt 20 lidí na 400 metrù ètvereèních. Dovolenı je i prodej z pojízdnıch prodejen. 

„Když jsme vidìli, co se dìlo v Praze na náplavce, snažili jsme se najít model, kterı by umožnil prodej domácích produktù,“ øekl iDNES.cz Prymula. Pøipustil, že vláda zvažovala i úplnı zákaz trhù a o omezení trhù ministøi dlouze diskutovali.

V úterı vláda rozhodne o delším nouzovém stavu

V úterı vláda rozhodne o žádosti o prodloužení nouzového stavu. Je zatím vládou vyhlášen do 3. listopadu. Na dobu delší než tøicet dnù ho musí vládì schválit poslanci. 

Opatøení, která platila v posledních ètrnácti dnech, zafungovala podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly velmi omezenì.

Babiš: Je pøíliš mnoho vıjimek

Souèasná opatøení proti strmému narùstu poètu nakaženıch koronavirem a šíøení onemocnìní covid-19 mají podle premiéra Andreje Babiše pøíliš mnoho vıjimek. 

Od ètvrtka se zavøely kromì vıjimek obchody a služby a kabinet také na minimum omezil možnosti setkávání lidí. Babiš uvedl, že ministerstvo zdravotnictví musí pøedložit projekt na urychlení trasování i testování. Hledat kontakty nakaženıch koronavirem stát nestíhá, pøiznal.

Premiér jako ukázku toho, že nìkteøí lidé opatøení proti šíøení koronaviru nedodržují, ukazoval ve svém pravidelném tıdenním souhrnu na sociálních sítích fotografie z pražské náplavky, kde mnozí o víkendu na farmáøskıch trzích nerespektovali pravidlo o pohybu venku maximálnì po dvojicích a nutnosti mít roušku, jestliže èlovìk nemá vìtší než dvoumetrovou distanci.

Andrej Babiš: Jsme v katastrofální situaci. Dodržujme dùslednì opatøení:

„Jsem zastáncem tvrdého lockdownu ve stylu Izraele. To je to jediné, co nám mùže pomoc. Není naè èekat,“ vyzval v nedìli v Èeské televizi vládu prezident Èeské lékaøské komory Milan Kubek.

Lidé na to kašlali doposud, tvrdí Prymula

Na nedodržování pravidel si v rozhovoru pro MF DNES postìžoval i ministr zdravotnictví Roman Prymula, kterı má tento tıden opustit vládu. 

„Já myslím, že lidé na to kašlali doposud. Roušku jsem nemìl dvì sekundy. To je jediné, co jsem teoreticky porušil,“ když reagoval na otázku, zda budou podle nìj lidé dodržovat pravidla, jestliže jeho samotného zachytili fotografové z Blesku, jak bez roušky opouští pozdì v noci jinak uzavøenou restauraci v Praze na Vyšehradì. Tam se setkal s šéfem poslancù ANO Jaroslavem Faltınkem a s øeditelem ostravské fakultní nemocnice Jiøím Havrlantem.

Náhradníkem Prymuly, pro kterého byla pondìlní tisková konference po jednání vlády zøejmì poslední v této funkci, by mohl bıt námìstek øeditele Fakultní nemocnice Brno a dìtskı hematolog Jan Blatnı.

Jeho životopis podle Lidovıch novin Babiš v pátek pøedal prezidentovi Miloši Zemanovi, kterı se má v úterı s kandidátem do vlády setkat. Blatnı na dotaz iDNES.cz, zda se chystá v úterı do Lán, nereagoval a mluvèí nemocnice Veronika Plachá uvedla, že na informace tıkající se Blatného bylo uvaleno embargo.

Ministøi schválili úlevy podnikatelùm

Pøi pondìlním jednání také podle ministrynì financí Aleny Schillerové ministøi schválili nìkteré úlevy podnikatelùm.

„Vláda schválila další rozšíøení daòového liberaèního balíèku. Promineme zálohy splatné od 15. 10. do 15. 12. na dani z pøíjmù fyz. a práv. osob, zálohy na daò silnièní splatné 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. a úroky z prodlení u DPH všem podnikatelùm zasaženım krizovımi opatøeními,“ napsala na Twitteru Schillerová.

Program Antivirus B prodloužen do konce roku

Vláda také prodloužila do konce roku vyplácení pøíspìvkù na mzdy z programu Antivirus B pro firmy s omezenou vırobou, oznámila ministrynì práce a sociálních vìcí Jana Maláèová z ÈSSD. „Firmy teï bojují o pøežití. Nyní tak znovu pomùžeme tìm, které koronavirus zasáhl nepøímo a ochráníme zamìstnancùm pracovní místa,“ uvedla Maláèová.

Football news:

The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game
Benzema is about 4:1 with alavesa: a Good game is important for confidence. After a tough week, Real Madrid are on the right track