Czech Republic

Vláda uzavřela maloobchod a služby, omezila pohyb na nákup a práci

Ve velkıch nákupních centrech se vláda rozhodla uzavøít provozovny s vıjimkou prodejen potravin, drogerie a lékáren. Ještì než to oficiálnì oznámila vláda, se klíèové informace o rozhodnutích vlády objevily na Twitteru ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

Vláda se podle nìj také rozhodla omezit pohyb a kontakt s dalšími lidmi na nezbytnì nutnou dobu. Vıjimku mají cesty do práce, za rodinou a nejnutnìjší nákupy.

„Já bych nehovoøil o lockdownu. Lockdown znamená uzavøení celé spoleènosti,“ prohlásil ministr zdravotnictví.

Nikdo to neèekal takové, øekl Babiš. Omluvil se

„Žádnı lockdown není. Co se tıká mnì, mùžete mi vyèítat, že jsem nepredikoval, jak se vir bude chovat, mùžete mi vyèítat, že neumím mluvit. Lidi urèitì s odstupem èasu posoudí, jak jsme to zvládli. Dìlali jsme maximum. Co se stalo, bylo avizováno, ale nikdo neèekal, že to bude v takovém rozsahu,“ øekl premiér Babiš s tím, že se mùže všem omluvit.

Vláda také omezila pøímı kontakt veøejnosti se státní správou na pìt hodin dvakrát v tıdnu. V poètu hospitalizací je Èeská republika podle Prymuly na 80 procentech pùvodní kapacity. Nepodaøilo se totiž snížit reprodukèní èíslo, které udává, jakım tempem se rozšiøuje nákaza.

Babiš: Vìøím, že všichni uvìøili, že to není chøipeèka

„Procento pozitivních je stále vysoké. Mìlo by bıt pod deseti procenty, my ho máme nad tøiceti procenty, do je extrémnì vysoké èíslo,“ øekl po jednání vlády Prymula. „Vìøím, že už všichni uvìøili, že to není žádná chøipeèka,“ prohlásil Babiš.

Nové restrikce platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu.

Podnikatelé, kteøí musí zavøít, získají zpìt polovinu nájemného za poslední tøi mìsíce. Stát jim proplatí i 100 procent mezd a odvodù za zamìstnance.  Zda požádá o prodloužení nouzového stavu, kterı platí do 3. listopadu, se vláda rozhodne pøíští pátek.

Už od støedy musí lidé nosit roušku i venku, pokud nemohou bıt ve vìtší vzdálenosti než dva metry od èlovìka, s nímž nežijí ve spoleèné domácnosti. Roušku musí mít, i pokud s takovım èlovìkem jedou v autì.

Vláda mimoøádnì o èásteèném lockdownu jednala, protože se zatím stále nedaøí zastavit nárùst poètu nakaženıch s covid-19, za úterı pøibylo 11 984 pozitivnì testovanıch na koronavirus. 

„Stále tìch kontaktù je pøíliš mnoho a ta opatøení nejsou vždy úèinná,“ øekl v úterı ve Snìmovnì Prymula.

Vrchol druhé vlny epidemie koronaviru pøijde podle nìj do 11. listopadu. V nemocnicích se podle nìj zaplní až 11 tisíc standardních lùžek a lùžek s kyslíkem a bude tøeba až tøí tisíce lùžek intenzivní péèe. 

V pondìlí vláda rozhodla, že roušky budou od støedy povinné i venku na území obcí. Vıjimku mají èlenové jedné rodiny nebo lidé pøi sportování.

V zemi jsou již zavøené všechny školy s vıjimkou mateøskıch, restaurace mohou jen vydávat jídlo s sebou, až na vıjimky se nekonají žádné sportovní a kulturní akce, povolené je shromažïování maximálnì šesti lidí. Je také zakázáno pít alkohol na veøejnì pøístupnıch místech.

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis