Czech Republic

Vláda souhlasí s pobytem zdravotníků z NATO a EU. Aliance má poslat do Česka 60 plicních ventilátorů

Ministr obrany Lubomír Metnar po mimoøádném jednání kabinetu také uvedl, že Severoatlantická aliance v pátek rozhodne o zaslání 60 plicních ventilátorù z alianèních zásob do Èeské republiky. O zdravotnické pomoci jedná Èesko pod zastøešením NATO i s Nìmeckem a dalšími zemìmi, doplnil.

Kabinet se mimoøádnì sešel, aby schválil pùsobení skupiny armádních lékaøù a zdravotníkù z USA, jak ho Spojené státy nabídly po žádosti, kterou tlumoèil velvyslanectví vicepremiér Jan Hamáèek (ÈSSD). Tım lékaøù Národní gardy má mít 28 èlenù. Jde o praktické lékaøe se zkušenostmi s covidem.

Dorazit by mìli koncem pøíštího tıdne, pùsobit budou ve Vojenské ústøední nemocnici ve Støešovicích, odkud budou povoláváni k úkolùm dle ministerstva zdravotnictví, doplnil Metnar.

Lékaøi budou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) moct pùsobit napøíklad v budované nemocnici v Letòanech, která je koncipovaná jako záložní, zøejmì bude ale muset bıt do provozu uvedena. Nemocnice za ètvrt miliardy korun má bıt dokonèena do nedìle. Pracovat tam bude 200 vojenskıch zdravotníkù plus další pomocné síly.

„Máme konkrétní nabídku na pomoc 28 lékaøù a zdravotníkù z USA. Zároveò probíhají jednání o možném vyslání zdravotníkù i z jinıch èlenskıch zemí NATO a EU. Abychom vše v pøípadì potøeby mohli rychle realizovat, schválila dnes vláda pobyt až 300 vojenskıch zdravotníkù na èeském území po dobu do 90 dnù,“ uvedl Metnar.

Doplnil, že jde o expertní pomoc èeskım zdravotníkùm, zahranièní vojáci budou v pøípadì nasazení v ÈR pùsobit beze zbraní a vždy ve spolupráci s èeskım zdravotním personálem.

Parlament, a to jeho obì komory, musí podle ministerstva obrany vyslovit souhlas s pobytem vojákù v souladu s ústavou. „Legitimita pobytu bude naprosto v souladu s èlánkem 43 Ústavy ÈR,“ uvedl Metnar s tím, že Snìmovna i Senát by mìly o vìci rozhodovat pøíští tıden.

Metnar odmítl, že Èesko v dobì jarní vlny epidemie nebylo dostateènì vstøícné k pomoci zemím, které na tom byly hùø. Zmínil, že nedisponuje tolika vojenskımi lékaøi a armáda byla v minulıch letech poddimenzovaná. Konstatoval, že snaha byla zbavit se i polních nemocnic, což se naštìstí nestalo.

Football news:

Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our
Pep Guardiola: Manchester City have reached the knockout stages of the Champions League and can focus on other tournaments