Czech Republic

Vláda se mimořádně sejde. Rozhodne, zda otevře obchody, restaurace i služby

V Èesku nyní platí opatøení pro ètvrtı stupeò protiepidemického systému (PES) z pìti a ministøi budou rozhodovat podle dat za posledních sedm dnù, zda celé Èesko pøesunou do stupnì èíslo 3.

Právì to by znamenalo vıznamné rozvolnìní. Kromì toho, že by se mohly otevøít všechny obchody, by také skonèil zákaz noèního vycházení.

Ministr zdravotnictví Jan Blatnı v sobotu po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech øekl, že vláda rozhodne na základì údajù, které bude mít v nedìli ránu za posledních sedm dnù. Zmírnìní opatøení je možné vždy až po sedmi dnech, kdy se skóre drží v nižší úrovni. I kdyby vláda o uvolnìní rozhodla, opatøení by dál byla plošná pro celou zemi.

„Shodli jsme se na tom, že je tøeba postupovat systematicky a systémovì, že není správnì provádìt zásadní zmìny oproti strategii, kterou jsme si spoleènì vytıèili a že chceme nadále postupovat tak, abychom mohli jít smìrem k dalšímu rozvolòování v dobì, kdy to bude bezpeèné a kdy to rozvolòování, jakmile k nìmu dojde, nemuselo bıt následováno dalšími restriktivními opatøeními,“ øekl Blatnı po jednání s prezidentem.

V sobotu se podle oficiálních údajù zveøejòovanıch ministerstvem zdravotnictví nakazilo 1745 osoba a skóre celé Èeské republiky je podle epidemiologického systému PES sedmı den po sobì 57, což odpovídá tøetímu stupni.

Èlenové vlády se ale pøed klíèovım jednáním vyjadøovali opatrnì, protože mezi jednotlivımi kraji jsou rozdíly, zatímco Praha má skóre 42, hned ètyøi kraje - Královéhradeckı, Jihoèeskı, Vysoèina a Zlínskı - naopak 67. Skóre nad 62 mají Pardubickı i Olomouckı kraj. Tedy celkem šest krajù nesplòuje kritéria, aby se podle skóre vešly do tøetího stupnì.

„Když èísla nebudou dobrá, tak obchody otevøené nebudou. Nemùžeme si dovolit riskovat tøetí vlnu,“ øekl premiér Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo. „Bohužel èísla neklesají tak rychle, což je dáno pomìrnì vysokou mobilitou, ochotou dodržovat opatøení i tím, že lidé se nechtìjí nechat testovat nebo jim to znemožòují zamìstnavatelé,“ uvedl Babiš.

Proti­epi­de­mi­ckı
systém

STUPEÒ
1

STUPEÒ
2

STUPEÒ
3

STUPEÒ
4

STUPEÒ
5

Rizikovı index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100
Ochrana nosu a úst -
Hromadné akce ve vnitøních a venkovních prostorech -
Svatby, pohøby a bohoslužby -
Návštìvy ve zdravotnickıch zaøízeních a zaøízeních sociálních služeb -
Omezení volného pohybu osob -
Omezení provozu orgánù veøejné moci a správních úøadù -
Poskytování ubytovacích služeb -
Školství -
Sportovní soutìže -
Rekreaèní sporty -
Bazény, wellness centra -
Kultura -
Muzea, galerie -
Hrady a zámky, památky -
Knihovny -
Herny, kasina, sázkové kanceláøe -
Provozovny stravovacích služeb -
Konzumace alkoholu na veøejnì pøístupnıch místech -
Nákupní centra -
Maloobchod -
Ostatní služby s provozovnou -
Podnikatelské subjekty - vırobní a skladové provozy -
Podnikatelské subjekty - kanceláøské a ostatní provozy -
Láznì -
Vìzeòství -
Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu -
Kontrola dodržování opatøení -

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league