Czech Republic

Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní

Ministr obrany za ANO Lubomír Metnar øekl, že øada ministrù vèetnì nìj zmìnila pøi projednávání návrhu pùvodnì odmítavı nebo zdrženlivı názor, a to i kvùli vıvoji bezpeènostní situace v Èesku.

Ústavní zákon má podle šéfa senátního klubu ODS Martina Èervíèka a dalších 34 senátorù ztížit zmìny vedoucí k odzbrojování veøejnosti a vychází z petice proti snahám Evropské unie omezit vlastnictví zbraní.

„Jde o explicitní ochranu života,“ øekl pøi projednávání návrhu v Senátu šéf senátního klubu ODS Martin Èervíèek.

„Právo bránit život svùj èi život jiného èlovìka i se zbraní je zaruèeno za podmínek, které stanoví zákon,“ to je vìta, která by podle senátorù mohla pøibıt do Listiny základních práv a svobod.

Poslanci pøitom zaèali schvalovat zmìnu zákona o zbraních, aby Èesko vyhovìlo evropské smìrnici a nemuselo platit pokutu.

Jde tøeba o to, zda se zkrátí na polovièní dobu pìti let doba platnosti zbrojního oprávnìní. Vládní norma ruší papírové doklady a zavádí nové kategorie zbraní. Pokud by lékaøi získali podezøení, že jejich pacient trpí nemocí nebo vadou, které vyluèují nebo omezují jeho zdravotní zpùsobilost, nemuseli by podle novely ovìøovat, zda je držitelem zbrojního prùkazu pøes policii, ale pøímo by se mohli podívat do registru.

Football news:

Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A
City are ready to give Coulibaly a 5-year contract with a salary of 10 million euros. Napoli wants 80 million for him^. Manchester City are working on the transfer of defender Kalidou Coulibaly from Napoli
PSG have a lot of injuries before the Champions League (even Tuchel!). Kerer broke his ear, but Mbappe is recovering furiously